До Президента на Република България

 

И С К А Н Е

от сдружение Гражданско участие, София

 

Уважаеми господин Президент,

 

Член 5 от Закона за допитване до народа постановява, че с национален референдум не могат да се решават въпроси за допълнение и изменение на Конституцията; въпроси от компетенциите на Великото народно събрание, въпроси на държавния бюджет и данъчното облагане, въпроси от компетенциите на съдебните органи, въпроси от компетенциите на Конституционния съд и други въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред.

 

Освен това същият закон не предвижда право на гражданите сами да свикват национални референдуми.

 

Конституцията на РБ постановява (чл.1, ал.2), че цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията - не или чрез органите. Правото на народа да осъществява цялата власт и непосредствено не е ограничено от конституцията.

 

Следователно посоченият по-горе текст от Закона за допитване до народа ограничава противоконституционно възможността и правото на народа като върховен суверен да осъществява цялата власт и непосредствено.

 

В частта, в която този текст произтича от други конституционни текстове, то те също противоречат на посочения конституционен текст и доколкото той (чл.1) е принципен и основополагаш за цялата конституция, са също противоконституционни.

 

В същия смисъл на конституционния принцип, формулиран в чл. 1, ал. 2 противоречи и отсъствието както в Конституцията, така и в Закона за допитване на народа - на правото народът сам да се сезира за непосредствено упражняване на властта, т.е. да свиква национални референдуми.

 

Това че народът не осъществява постоянно сам и непосредствено цялата си власт, не означава, че той не може и няма право на това, вкл. и да се самосезира с такава цел.

 

На основание горното, Ви моля да сезирате Конституционния съд на Републиката с искане да се произнесе за:

1.                             Установяване на противоконституционността на Закона за допитване до народа в посочения смисъл.

 

2.                             Даване задължително тълкуване на Конституцията по въпроса, дали чл.1 не имплицира правото на гражданите да изменят Конституцията с референдум и правото да свикват национален референдум.

 

София, 10 ноември, 2001 г

 

Сдружение Гражданско участие,

 

Председател: Мариана Минова

 

Подкрепа:

 

Искам право на гражданите да свикват национален референдум!

 

име

фамилия

ЕГН

тел./e-mail (ако бихте участвали в улично събрание за това)

 

 

 

 

Копирайте и изпратете писмото с вашето име до freeinf@iterra.net.

Всеки 100 писма се препращат до Президентството