Глава VI    ОРГАНИ ПО ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

    Чл. 51. Защитата на информацията и на информационните права в Ре- публика България се осъществява от система от централни и местни органи.
    Чл. 52. (1) Националната централа по защита на информацията е колективен орган на бюджетна издръжка към Народното събрание за контрол по събирането, обработването, съхраняването и разпространяването на информацията и за контрол над всички видове секретна информация. Националната централа по защита на информацията осъществява общо ръководство на органите и организациите по спазване изискванията на този закон.
    (2) Националната централа по защита на информацията се състои от директор, четирима постоянни членове и шестнайсет непостоянни членове.
    (3) Директорът и постоянните членове се избират от Народното съб- рание за срок от 4 години с право на преизбиране, като всеки от посто- янните членове е заместник на директора в продължение на една година.
    (4) Непостоянните членове работят на обществени начала и се определят по жребий от списък на желаещи да участват граждани, отговарящи на изискванията по чл. 58.
    (5) Директорът на Националната централа по защита на информацията я ръководи и представлява в страната и в чужбина, следи осигуряването на информационните права на лицата, организира управлението и наблюдението върху секретната информация и сезира компетентните органи при констатиране на нарушения на този закон.
    (6) В отделни случаи директорът може да възлага изпълнението на свои задължения на членовете на Националната централа по защита на информацията.
    (7) Директорът ръководи, координира и контролира дейността на местните органи по защита на информацията.
    (8) Директорът на Националната централа по защита на информацията назначава и освобождава от длъжност ръководителите и членовете на местните органи по защита на информацията.
    (9) Националната централа по защита на информацията утвърждава правилник за дейността на органите си.
    Чл. 53. Членовете на Националната централа по защита на информацията имат равни права.
    Чл. 54. Мандатът на директора и на членовете на Националната централа по защита на информацията започва с встъпване в длъжност. И след избиране на ново Народно събрание мандатът на досегашните директор и членове продължава.
    Чл. 55. При встъпване в длъжност директорът и членовете на Националната централа по защита на информацията полагат следната клетва пред Народното събрание: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да полжа всички свои сили и знания за защита на информацията, и да запазя в тайна до края на живота си станалите ми известни по служба факти, сведения и предмети. Заклех се!"
    Чл. 56. Правомощията на директора и на членовете на Националната централа по защита на информацията може да бъдат прекратени предсрочно:
    1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
    2. поради продължителна невъзможност за изпълнява задълженията си по този закон или поради системно проявяване на некомпетентност;
    3. когато спрямо него има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
    Чл. 57. Директорът на Националната централа по защита на информацията се отчита ежегодно пред Народното събрание и предлага щата и проектобюджета й, както и тези на местните органи по защита на информацията.
    Чл. 58. (1) Директорът и постоянните членове на Централата не могат едновременно със заеманата от тях служба:
    1. да бъдат народни представители;
    2. да упражняват адвокатска практика;
    3. да заемат държавна платена или почетна длъжност;
    4. да упражняват търговия по занаят;
    5. да бъдат притежатели, издатели или ръководни длъжностни лица на периодични печатни издания, радио- или телевизионни предавания;
    6. да членуват или да участват в работата на политически партии и организации.
    (2) Когато се провежда изборът от Народното събрание, кандидатите заедно с полагането на предвидената в чл. 55 клетва представят и писмена декларация, че отговарят на изискванията по ал. 1.
    Чл. 59. (1) За директор на Националната централа по защита на информацията може да бъде избран всеки български гражданин, който отговаря на следните изисквания:
    1. да има висше юридическо образование;
    2. да има стаж като юрист не по-малко от 10 години;
    3. да не е осъждан за умишлени престъпления;
    4. да има необходимите морални и делови качества.
    (2) За член на Националната централа по защита на информацията може да бъде избран всеки български гражданин, който отговаря на следните изисквания:
    1. да има висше образование;
    2. да има стаж по специалността не по-малко от 10 години;
    3. да не е осъждан за умишлени престъпления;
    4. да има необходимите морални и делови качества.
    (3) Поне половината от постоянните членове на централния и местните органи по защита на информацията трябва да са с висше юридическо образование.
    Чл. 60. (1) Гражданите, всички юридически лица и държавните органи и организации могат да обжалват актовете на органите по защита на информацията по реда на Закона за административното производство.
    (2) Решенията на Националната централа за защита на информацията, които се отнасят до управлението на секретна информация, са окончателни и не подлежат на обжалване.
    Чл. 61. (1) Местни органи на Националната централа по защита на информацията са инспекциите по защита на информацията в общините.
    (2) Инспекциите по защита на информацията имат местна териториална компетентност. Те се състоят от директор, четири постоянни и осем непостоянни членове. Директорът и постоянните членове се избират от общинските съвети за срок от две години с право на преизбиране, като всеки от постоянните членове е заместник на директора в продължение на шест месеца. Непостоянните членове се определят също за срок от две години по жребий от списък на желаещи да участват граждани, отговарящи на изискванията на чл. 58.

    Чл. 61. Към Националната централа по защита на информацията, както и към областните и общински инспекции се назначават необходимият брой експерти и служители.
    Чл. 63. Националната централа за защита на информацията има следните правомощия:
    1. следи за законосъобразното управление на информацията;
    2. оказва съдействие на гражданите и лицата при защита на персоналната им информация;
    3. издава задължителни разпореждания;
    4. сезира компетентните органи при констатирани нарушения на този закон;
    5. създава и поддържа регистър на масивите, съдържащи персонална информация;
    6. контролира спазването на разпоредбите на този закон относно определянето на информацията, подлежаща на засекретяване, нейното разсекретяване или унищожаване;
    7. дава официални консултации на лицата и държавните органи по проблеми, възникнали при упражняване на информационните им права.
    Чл. 64. (1) При изпълнение на служебните си задължения директорът и членовете на Националната централа по защита на информацията имат право:
    1. на свободен достъп до всички подлежащи на контрол обекти;
    2. да изискват и да получават сведения и справки;
    3. да назначават и да провеждат експертизи;
    4. да проверяват съществуващите масиви с информация;
    5. да контролират предвидените от закона действия по осигуряване защитата на информацията.
    (2) Местните органи по защита на информацията упражняват правата по ал. 1 на територията на своята област.
    (3) По отношение на централни държавни органи правата по ал. 1 се упражняват от Националната централа по защита на информацията.
    Чл. 65. (1) Националната централа по защита на информацията приема решения с обикновено мнозинство. Тези решения са задължителни за органите, до които се отнасят.
    (2) Директорът на Националната централа по защита на информацията издава разпореждания или заповеди. Разпорежданията са задължителни за всички държавни органи и лица в страната. Със заповеди се уреждат отношения в системата от органи по защита на информацията.
    (3) Директорите на местните органи по защита на информацията издават разпореждания и заповеди.
    Чл. 66. При нарушаване разпоредбите на този закон, както и при неизпълнение на задължителните разпореждания на органите по защита на информацията, директорът на Националната централа по защита на информацията издава наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания въз основа на актове, съставени от експертите по защита на информацията в местните и централния орган.