Сдружение "СВОБОДНА ИНФОРМАЦИЯ",София 1309,"Св.Троица", бл.292
 
                                                                             изх.No. 6/24.02.1998
 
                                                                             (вх.No. 260063/24.02.1998)
 
 
                         ДО Г-Н МАРИО ТАГАРИНСКИ,
                                МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
                                НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 
      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 
      Във връзка с разработването на проектозаконза държавната тайна (или за информацията) и образуването на съответна комисияВи предоставяме проектозакон за информацията, разработен на базата на проектозаконаза информацията, създаден през 1991-1992 от МС и съответно изменен в ходана публично обсъждане по наша инициативи през 1996 и 1997 г.
 
      Надяваме се законодателното регламентиранена информационните права и защита на гражданите у нас да възприеме най-добритипостижения от западното право, да отчете специфичната необходимост от прозрачности гражданско участие в нашите условия и да се осъществи в условията наоткритост и диалог с гражданите.
 
      За целта Ви молим да предоставите свободендостъп до обсъжданите проекти на всички интересуващи се български граждани,вкл. за представители на "Свободна информация", както и възможност за изпращанена коментари и предложения от гражданите по проектозакона.
 
      Прилагаме: 1. Проектозакон за информацията.2.Петиция на 6000 граждани до НС от 17 септ. 1997 г.
 
 
      24.02.1998 г.          С доверие:
      С о ф и я                       Иван Христов Минов, предс.
                                             
      ----------------------------------------------------
      На писмото е отговорено с благодарностза дадената информация, но по искането за достъп до проектите и възможносттаза участие на гражданите в обсъждането им не е казано нищо.
       ----------------------------------------------------