ПРОВЕРКА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН

ЖИЛИЩЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

Сметната палата прие акта за констатации за извършената проверка в Националния компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет за периода от създаването на фонда през 1992 г. до края на 1997 г. Проверката показа‚ че разходването на неговите средства е в съответствие с нормативните изисквания. Не са установени факти за незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на средствата по извънбюджетната сметка на фонда.

Националният компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ при Министерския съвет е създаден със Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/. Средствата на фонда се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовните влогове‚ като на левова индексация подлежат определените към 31.12.1990 г. спестовни числа.

Общият брой на спестителите‚ имащи право на компенсиране от фонда при създаването му‚ е 315 112 души.‚ Към края на 1997 г. 91 240 от тях са включени в окончателните списъци на фонда за изплащане на компенсация. От учредяването на фонда досега са изплатени общо 6 421 000 000 лв. на 39 273 притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове‚ или средно 163 504 лв. на човек.

През 1992 г.‚ 1993 г. и 1995 г. Министерството на финансите не е превело на фонда предвидената в държавния бюджет целева субсидия в размер общо на 3 818 000 000 лв. Това лиши от възможността значителен брой вложители също да получат компенсация.

За първи път с решение на Министерския съвет в края на 1997 г. е утвърдена приходната и разходната част на Националния компенсационен жилищен фонд При предвидени 458 000 000 лв. приходите за 1997 г. възлизат на 4 671 035 000 лв.‚ от които 3 500 000 000 лв. - субсидия от държавния бюджет. За финансовото компенсиране на 7 609 вложители са разходвани 2 153 000 000 лв.‚ или средно 283 000 лв. на човек.

Проверката на Сметната палата установи‚ че при определяне размера на левовия индекс не са били отчитани конкретните стойности на всички основни законови параметри: размер на инфлацията‚ налични средства на фонда‚ месторазположение на имотите‚ пазарна цена на жилищата.

Сметната палата препоръча на Управителния съвет на фонда да прецизира методиката за определяне на левовия индекс за изчисляване размера на дължимата компенсация на притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове в съответствие със законовите изисквания.

Това е първа проверка на Сметната палата в Националния компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет. Тя бе осъществена от отделение “Приватизация‚ стопански и нестопански дейности‚ извънбюджетни и други фондове”.

ПРЕССЛУЖБА ПРИ СМЕТНАТА ПАЛАТА