ПРОТЕСТ ЗА ЧОВЕШКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

   От години лекувам детето си от тежка болест в чужбина (тое инвалид с 9 операции).  На 26.12.1997 г. бях принуден да се върнав България по дело за жилището ми,  върху което не мога да придобиясобственически права поради измама,  поддържана  от  общинскатаадминистрация.
   На 6.03.1998 г. започнах законен уличен протест срещубездействието на Столична община.
   На 12.06.1998 г. по време на протеста ми пред Парламентабях задържан повече от 5 часа от органите на МВР. Отведоха ме  принудиелнов I-во РПУ, а  после  в психиатрично заведение,  къдетонезабавно ме освободиха като психично здрав.
   Министърът на МВР и до днес не е отговорил нищо на жалбатами, връчена му лично от мен срещу тази абсолютно незаконна репресия. Нещоповече - на 12.09.1998 г. получавам акт за 200 х. лв. с изфабрикуванотообвинение, че тогава (12 юни 1998 г.) съм бил стоял на вратата на Парламентаи съм пречел на влизането и излизането на депутатите, което е абсолютноневерно.
   И  ТАКА  общината ми отнема жилището..., катопротестирам - полицията ме рита в кокалчетата и ме кара в психиатрия ...,министърът на МВР не дава никакви обяснения, но след 2-3 месеца неговитехора ми  спретват  скалъпен акт за 200 х. лв.
   НАСТОЯВАМ  кметът на София, председателят на Столиченобщински съвет и министърът на МВР, писмено и лично да ми отговорят, като се съобразят със закона и защитят нарушените ми имуществени и гражданскиправа, а отговорните лица да понесат съответната отговорност.
                                                                Стоян Стоянов, ЕГН: 5507247089, София
 -----------------------------------------------------------------

   PROTEST FOR HUMAN AND CIVIL RIGHTS
 
   For several years I am healing my disabled child abroad(my son is invalid with 9 operations).
   A case of property rights forced me to return on 26.12.1997in Bulgaria - some municipal officials in Sofia had forged in my absencea deceit depriving me of my only flat in Sofia.
   On 06.03.1998 I started a lawful street protest againstthe activities of the municipal administration.
   On 12.06.1998 the police took me from the place of myprotest in front of the Parliament and detained me for more than 5 hourstaking me forcibly to a psychiatry where I was immediately set free forbeing completely apsychotic.
   My complaint to the Minister of the Interior (handed personallyby me) against that absolute repression is without any answer up to now.What is more, on 12.09.1998 I received a penalty act of 200,000 leva fora fabricated charge that on 12.06.1998 I had stood at the entrance of theParliament hindering the motion of the deputies which is completely untrue.
   SO the municipals deprive me of my property,... when Iprotest the police kicks me in the ankles and takes me to psychiatry, ...the Minister of the Interior delivers no explanation but in 2-3 monthshis men penalize me with a fine of 200,000 leva.
 
   I INSIST that the Mayor of Sofia, the Chairman of theMunicipal council and the Minister of the Interior answered in writen formpersonally to me respected the law, protected my property and civil rightsand held responsible the respective officials for infringing my rights.
                                                                             Stoyan Stoyanov, pers.reg.No.5507247089