РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

 

 

Д О К Л А Д

за резултатите от извършените проверки от Сметната палата на приватизационни сделки през 1997 година

Сметната палата извършва проверки относно размера и срочността на постъпленията от приватизационните сделки по фондовете, създадени съгласно Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП), тяхното разпределение, законосъобразно и целесъобразно разходване, на основание чл. 2, ал. 1, т. 9 на Закона за Сметната палата и чл. 36 от правилника за прилагането му.

Не са обект на проверка от Сметната палата оценката на приватизирания обект, определения метод за приватизация и процедурата по избиране на конкретния купувач.

I. Извършени проверки

В изпълнение на плана за контролната дейност на Сметната палата през 1997 г. инспектори от отделение “Приватизация, стопански и нестопански дейности, извънбюджетни и други фондове” извършиха 25 проверки на реализирани приватизационни сделки от органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП, от които 6 от Агенцията за приватизация и 19 от различни министерства.

Основните констатации, установени при извършените проверки, могат да се обобщят както следва:

1. Органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП, подготвили и сключили приватизационните сделки, не са извършвали стриктен контрол върху размера и срочността на плащанията на покупната цена от купувачите.

Сметната палата установи, че купувачите на някои приватизирани държавни предприятия не са изплатили цялата договорена покупна цена.

При проверките бе установено, че купувачите на някои приватизирани държавни предприятия дължат неустойка за забава на плащането на покупната цена или на част от нея:

Установените от Сметната палата неустойки, дължими от купувачите на държавни предприятия, са общо в размер на 14 044 776 лв.

2. В досиетата на редица от сключените приватизационни сделки липсват документи, като: платежни нареждания и чекове; приемно - предавателни протоколи за приемане на издадените в полза на КУПУВАЧИТЕ държавни облигации по външния дълг на Република България (FLIRBs) и държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г.; доклади, констативни протоколи или други форми, приети от органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП за отчитане на поетите задължения от купувачите на приватизираните предприятия.

3. Редица министерства, сключили приватизационните сделки, като Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, Министерството на транспорта, Министерството на промишлеността, Министерството на търговията и туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството не са спазвали указанията на Министерството на финансите за реда и сроковете за внасяне на паричните постъпления от приватизация на държавни предприятия в специалната извънбюджетна сметка на Министерството на финансите “Средства от приватизация на държавни предприятия” в 5 дневен срок от получаване на постъпленията.

Основната причина е практиката на това министерство да превежда паричните постъпления от приватизация не за всяко отделно предприятие, а за група предприятия, независимо от това кога са получени паричните постъпления за отделните приватизирани държавни обекти.

С изменението на чл. 7, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се регламентира създаването на фондове за покриване на разходите за приватизиране на държавни предприятия към министерствата, като органи по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП. Пет месеца след изменението на този закон (07.10.1997 г.) Министерският съвет не е определил условията и реда за разходване на средствата от тези фондове.

4. Органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП не са осъществявали ефективен следприватизационен контрол върху поетите от КУПУВАЧИТЕ задължения за влагане на инвестиции и разкриване на нови работни места.

При проверките бяха установени дължими от КУПУВАЧИТЕ неустойки за неизпълнение на задълженията за влагане на инвестиции, както следва:

Установените от Сметната палата неустойки за договорените, но невложени инвестиции от посочените купувачи са общо в размер на 997 750 000 лв., 6 500 000 щ.д. и 1 430 000 д.м.

Неефективният контрол от органите по чл. 3, ал.1 от ЗППДОбП върху поетите от купувачите задължения за влагане на инвестиции се дължи на следните причини:

- бившият Комитет по туризъм, сключил сделката за приватизация на “Мура - Боровец” ЕАД, е извършил чрез анекс прихващане на част от начислената неустойка за забава на плащането на покупната цена на 20% пакет от акции срещу дължимата от купувача покупна цена.

- горният комитет е извършил чрез анекс прихващане на дължими суми по данъчни облагателни актове от държавното предприятие (“Мура - Боровец” ЕАД) за период преди сключване на приватизационната сделка срещу поето задължение от купувача (“Алми - Турс” ООД, гр. София) за влагане на инвестиции, в нарушение на т. 1 от Национален счетоводен стандарт 15 - “Отчитане на инвестициите”.

- с допълнително споразумение към договора за приватизация на “СОМАТ” ЕАД Агенцията за приватизация е приела, че задълженията на КУПУВАЧА по инвестиционния план ще бъдат отчитани чрез лизинг на влекачи и камиони. Подписаното допълнително споразумение е в противоречие с определени клаузи на сключения договор, с разпоредбата на чл. 9 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции и с изразеното писмено становище на Министерството на финансите по конкретната сделка.

С подписаното допълнително споразумение се променят начинът на изпълнение и сроковете за представяне на писмен отчет от КУПУВАЧА, като неустойките следва да се изчисляват не след приключване на всяка финансова година, а след приключване на всеки отчетен период.

Въз основа на подписаното на 29.05.1997 г. допълнително споразумение (неразделна част от договора за продажба на 55% от акциите на “СОМАТ” ЕАД), КУПУВАЧЪТ се освобождава от установената от Сметната палата неустойка за неизпълнение на задълженията по инвестиционния план за периода от 22.07.1994 г. до 31.03.1997 г. в размер на 6 500 000 щ.д.

Дължимите неустойки за неизпълнение на задълженията за разкриване на нови работни места са както следва:

Установените от Сметната палата неустойки от посочените купувачи за договорените, но неразкрити нови работни места са общо в размер на 206 810 641 лв.

Липсата на ефективен следприватизационен контрол от органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП, сключили приватизационните сделки, върху поетите от купувачите задължения за разкриване на нови работни места се дължи на следните причини:

- в някои от договорите за приватизация липсват клаузи, регламентиращи сроковете и начина на отчитане на изпълнението на тези задължения.

- липсата в договорите за приватизация на клаузи, регламентиращи сроковете и начина на отчитане на изпълнението на поетите от купувачите задължения за разкриване на нови работни места, води до несвоевременното установяване и начисляване на регламентираните неустойки за неизпълнение на това задължение.

5. Някои от приватизираните държавни предприятия, като “Ескос Дограма” ЕООД, гр. София, “СОМАТ” ЕАД, гр. София, “Надежда автотранспорт” ЕООД, гр. София, “Одиана” ЕООД, гр. София и “Амфора” ЕООД, гр. Драгоман са имали значителни задължения към бюджета към момента на приватизирането им, съгласно представените счетоводни баланси. Органите, сключили приватизационните сделки, не са контролирали изплащането на тези задължения от купувачите, макар че те са станали собственици на активите и пасивите им след приватизацията.

6. Териториалните управления на данъчната администрация и районните управления “Социално осигуряване” не са уведомявани от органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП за сключените от тях приватизационни сделки, въз основа на които се прехвърля на купувача собствеността върху съответното държавно предприятие като обект на контрол.

Редица териториални управления на данъчната администрация и районни управления “Социално осигуряване” предприеха проверки по повод исканата от Сметната палата информация за изплащане на задълженията към бюджета и социалното осигуряване от купувачите на приватизираните държавни предприятия.

II. Въз основа на извършените проверки са обобщени проблемите и са направени предложения за отстраняване на констатираните нарушения:

1. Органите, сключили приватизационните сделки, да осъществяват стриктен контрол за спазване на размера и сроковете за плащане на покупната цена от купувачите на приватизираните предприятия в съответствие с клаузите на сключените договори.

2. При констатация на Сметната палата за дължим остатък към договорената покупна цена органите, сключили приватизационните сделки, да потърсят незабавно по надлежния ред този остатък в съответния размер.

3. При констатирани от Сметната палата дължими от купувачите неустойки за забава на плащането на покупната цена или на част от нея, органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП незабавно да потърсят по надлежния ред установените в съответните размери неустойки.

4. Органите по чл. 3, ал.1 от ЗППДОбП да осъществяват своевременен ефективен следприватизационен контрол върху поетите от КУПУВАЧИТЕ задължения за влагане на инвестиции и разкриване на нови работни места и разработят вътрешни правила (наредби, методики, инструкции) за осъществяването му.

5. С оглед защитата на държавния интерес органите, сключили приватизационните сделки, да осъществяват контрол върху изплащането на поетите от купувачите на приватизираните предприятия задължения към бюджета и социалното осигуряване. За целта да се предвижда подобна клауза в бъдещите договори и в действащите вътрешни нормативни уредби.

6. Агенцията за приватизация и съответните министерства да уведомяват териториалните управления на данъчната администрация и районните управления “Социално осигуряване” за сключените от тях приватизационни сделки, въз основа на които се прехвърля на купувача собствеността върху съответното държавно предприятие като обект на контрол.

7. Клаузите за поети задължения за инвестиции и работни места в приватизационните договори да се формулират ясно и точно по отношение на сроковете и начина за отчитане и контрол.

III. Предприети мерки от органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП

1. Органите по чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП, реализирали проверените приватизационни сделки, са начислили и потърсили по надлежния ред установените от Сметната палата дължими остатъци към покупната цена, неустойки за забава на плащането на договорената цена, неустойки за неизпълнение на задълженията за влагане на инвестиции и разкриване на нови работни места, като:

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството е начислило неустойка в размер на 21 509 226 лв. за неизпълнение на задължението за запазване на работни места на “Комдор - 94” ООД, КУПУВАЧ на “Комдор” ЕООД, гр. Ловеч;

- Министерството на транспорта е начислило неустойка в размер на 963 287 400 лв. за неизпълнение на задължението за влагане на инвестиции и запазване на работни места на “Алфа Тракинг” АД, КУПУВАЧ на “Надежда автотранспорт”ЕООД, гр. София;

- Министерството на търговията и туризма е начислило неустойка за забава на плащането на покупната цена в размер на 97 228 лв. на “Булгарреклама -94” АД, КУПУВАЧ на Агенция “Булгарреклама” ЕООД, гр. София, и в размер на 11 860 860 лв. на “Амфора-94” ООД, КУПУВАЧ на “Амфора” ЕООД, гр. Драгоман;

- Агенцията за приватизация е начислила допълнителна неустойка за 1995 г. в размер на 4 662 031 лв. на Иван Илиев Зографски, КУПУВАЧ на “ХОТЕЛ ВИТОША” ЕАД, за неизпълнение на задължението за запазване на определения брой работни места.

2. Възприе се предложението органите, сключили приватизационните сделки, да уведомяват териториалните управления на данъчната администрация и районните управления “Социално осигуряване” за сключените от тях приватизационни сделки.

3. В сключваните договори за приватизация на държавни предприятия се предвиждат клаузи, регламентиращи реда, начина и сроковете за отчитане на поетите от КУПУВАЧИТЕ задължения.

IV. По нормативната база

Министерският съвет следва да определи условията и реда за разходване на средствата от фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавни предприятия към министерствата в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 1 и параграф 16, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Настоящият доклад е приет на заседание на Сметната палата с Протокол № 16 от 03.04.1998 г. и се внася в Народното събрание на основание чл. 8, т. 2. от Закона за Сметната палата.