СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРОВЕРИ ПРОЕКТ

“СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ” ПО ПРОГРАМАТА ФАР

 

Сметната палата прие акт за констатации за извършена проверка на изпълнението на проект “Социален диалог” BG 9313 по програмата ФАР.

Основната цел на проекта е да се подпомогне създаването на съвременна система на отношения между правителството, синдикатите и работодателите. Необходимо е да се утвърди Национален съвет за тристранно сътрудничество, който да функционира като център за социален диалог на централно, местно и секторно равнище чрез обучение на специалисти и създаване на необходимата материална база.

Проектът съответства изцяло на сегашните реални потребности на България, както и на необходимостта в перспектива да се създават трайни механизми за регулиране на отношенията власт - труд - капитал.

Проверката констатира, че изпълнението на проекта се съпътства с редица слабости и нарушения, както на нашето законодателство, така и на нормите и правилата за изпълнение на програмите ФАР:

 

 

 

 

 

 

Сметната палата предписва на МТСП да направи анализ на изпълнението на проект “Социален диалог” BG 9313, да предприеме съответни мерки за законосъобразен отчет на разходите и възстановяване на незаконно усвоени от изпълнителя средства.

Задължава се МТСП в тридесетдневен срок да информира Сметната палата за изпълнение на предписанията.

Сметната палата надлежно информира делегацията на Европейския съюз в София и Европейската сметна палата.