СМЕТНАТА ПАЛАТА

ПРОВЕРИ БОДК

 

Сметната палата прие акт за констатации за извършена проверка на набирането и разходването на извънбюджетните средства и управлението на имуществото на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус (БОДК) за периода от 01.01.1995 г. до 30.09.1997 г. За установени данни за престъпление актът ще бъде изпратен на Главна прокуратура на Република България за търсене на отговорност.

Инспектори от отделение “Висши държавни органи и Министерство на външните работи” установиха‚ че за проверявания период БОДК е сключило пет договора за депозит с търговски банки с обща стойност на главницата 3.4 млн. щатски долара. Към момента на проверката банките са в ликвидация.

С Решение на БНБ N 539 от 1996 г. ТБ “Елитбанк” АД е поставена под особен надзор, като й се забранява извършването на банкови сделки, с изключение на тези с държавни ценни книжа. В нарушение на забраната с едноличното решение на бившият директор Петър Драшков са закупени 3 млн. броя акции от капитала на ТБ “Елитбанк” АД. Като акционер БОДК отива на дивито последно място по поредност на вземанията си. По време на проверката закупените акции бяха осчетоводени.

БОДК е сключило три договора за депозит с Частна земеделска инвестиционна банка общо за 900 хил. щатски долара. През 1995 г. между БОДК и ЧЗИБ е сключен договор за наем на сграда, собственост на БОДК, като за периода 06.02.1996 г. – 30.12.1997 г. дължимия наем и неустойките за забава не са заплащани. Тогавашното ръководство на БОДК не е предприело мерки за събиране на сумите и за прекратяване на договора.

През 1995 г. между БОДК и фирма “Интермармара” е сключен договор за доставка, която не е изпълнена в определения срок. От страна на БОДК не са търсени дължимите неустойки (3% върху стойността на сделката) и не са предприети действия по прекратяване на договора.

Извършена бе проверка на управлението и стопанисването на предоставеното имущество на БОДК. В нарушение на Закона за държавната собственост и Правилника за приложението му БОДК е сключвало договори за отдаване под наем на недвижими имоти без провеждането на търг или конкурс. По време на проверката бяха предприети действия за отдаване на търговски обекти под наем чрез търг или конкурс.

Неправомерно са отдадени под наем 107 апартамента без да е формиран ведомствен фонд. По време на проверката със заповед на министъра на външните работи беше създаден ведомствен жилищен фонд и назначена комисия за разглеждане на молбите за настаняване на служители на МВнР и БОДК. Изготвен е списък на лицата, ползващи неправомерно апартаменти на БОДК и са изпратени писма за доброволно освобождаване на жилищата.

Бившият директор на БОДК Петър Драшков не е предприел ефективни действия спрямо неизправните длъжници (дипломатически и търговски представителства; фирми; български граждани) за начисляване на неустойки за забава на наемите и за прекратяване на договорите. По време на проверката бяха погасени част от неизплатените наеми в размер на 759 538 щатски долара и 8 369 242 лв. Беше постигнато споразумение за уреждане на договорните взаимоотношения и покриване на задълженията на посолството на САЩ към БОДК.

Установено бе, че дружествата не са били данъчно регистрирани. Не са представяни своевременно на БОДК счетоводните отчети и разходооправдателните документи, съгласно изискванията на сключените договори. Липсва счетоводна документация за валутните преводи (по договора със СД “Зодиак-Маринов”). В някои случаи преводите от реализираната печалба са забавяни без последствия (по договора със “Сторма” ООД) или са в по-малък размер (по договорите с “НАСА” ООД и “Булвария” ООД). По сключения договор с “Булвария” ООД, БОДК е поело задължението за покриване на всички разходи, без да има реална възможност за контрол върху приходите от съвместната дейност. По този начин за сметка на БОДК са изплатени и разходи, които е следвало да се поемат от “Булвария” ООД. Липсва информация за внесените и реализирани акцизни стоки (по договора с “МР-Трейдинг” ООД). Тогавашното ръководство на БОДК не е упражнило необходимия контрол върху резултатите от съвместната дейност, за търсене на дължимите суми и за прекратяване на договорите (единствено договорът с “Булвария” ООД е прекратен за непостигане целите на съвместната дейност).

 

 

ПРЕССЛУЖБАТА ПРИ СМЕТНАТА ПАЛАТА