СМЕТНАТА ПАЛАТА

ВНАСЯ В ПАРЛАМЕНТА ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКИ

И ЗАВЕРКИ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Сметната палата прие доклад за резултатите от извършените проверки и заверки на годишните счетоводни отчети на бюджетните организации (висши държавни органи‚министерства‚ведомства‚ областни администрации‚ висши училища‚ общини) за 1997 г. Той ще бъде предоставен на Народното събрание и на министъра на финансите.

Извършени бяха проверки и заверки на годишните счетоводни отчети на 381 бюджетни организации. Целта бе да се потвърди дали отчетите достоверно представят имущественото и финансовото състояние на организациите.

Сметната палата завери без резерви отчетите на 229 бюджетни организации‚ а с резерви - отчетите на 142 организации. Отказана бе заверка на шест счетоводни отчета (на Комитета по пощи и далекосъобщения‚ Министерството на промишлеността‚ Висшето военно инженерно-строително училище "Любен Каравелов”- София‚ община Ветово‚ Русенска област‚ община Ветрино и община Венец‚ Варненска област). На министъра на финансите са изпратени доклади‚ в които са описани причините за отказа на заверките.

След връщане за коригиране и доокомплектоване‚ отчетите на Агенцията за приватизация‚ на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК‚ на община Съединение‚ Пловдивска област‚ и на Националния осигурителен институт все още не са представени повторно в Сметната палата за проверка и заверка.

В доклада е посочено‚ че 37‚3 на сто от представените годишни счетоводни отчети са заверени с резерви и 2‚6 на сто - не са заверени. Общата сума по балансите на заверените отчети с резерви възлиза на 1 942 216 млн. лв.‚ а на отчетите с отказ за заверка - на 42 105 млн. лв.

Изводът е‚ че състоянието на счетоводната отчетност в бюджетната сфера е крайно незадоволително. Голяма част от бюджетните организации са представили своите отчети при неспазване на изискванията на Закона за счетоводството‚ Националния сметкоплан и Националните стандарти.

Бюджетното планиране рискува да се базира на нереална счетоводна информация‚ тъй като в проверките се установиха и недостоверни данни в балансите и в другите приложения към годишните счетоводни отчети.

В доклада на Сметната палата се изтъква‚ че е наложително да се разработи стратегия за подобряване на финансовата и счетоводната дисциплина и вътрешния контрол в бюджетните организации.

При неспазване на Закона за счетоводството трябва да се увеличи размерът на санкциите в бюджетните организации. Налага се да се приемат специални счетоводни стандарти за бюджетната сфера.

ПРЕССЛУЖБА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА