СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ",СОФИЯ 1309, "Св.Троица", бл.292
 
                                              изх.No. 5/13.02.1998
 
      ДО ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР
      НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
      С О Ф И Я
 
 
      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
 
      Сдружение "Гражданско участие" си поставяза цел да подпомага участието на гражданите във формирането и провежданетона държавната политика.
 
      Заедно със сдружение "Свободна информация"сме поставили своите искания за съответни законодателни промени пред Парламента.Няколко хиляди граждани подкрепят тези искания, което се вижда от подписката,внесена в Парламента.
 
      Безотговорното бездействие на предишнитеправителства остави много работа за днешното МВР. Гражданиет могат да випомогнат.
 
      Искането ни в случая е да получим възможностза включване на желаещи граждани в подпомагане работата на МВР чрез извършванена рутинни действия по събиране на информация. Много български гражданис готовност ще съдействат за по-бързото разкриване на лицата, навредилиикономически на България през последните години чрез присвояване на държавноимущество или лошо управление.
 
      Освен това бихме желали да получим цифроваинформация за резултатите от работата на Стопанска полиция след 1989 г.до сега - брой сигнали, извършени проверки и взаимодействие с други правоохранителнидържавни органи. (Аналогично искане отправихме и за работата на Главнияпрокурор на РБ, но съвсем необосновано ни беше отговорено, че нямаме правенинтерес.) Интересът ни за това произтича от качеството ни на българскиграждани и чл.41 от Конституцията.
 
      Молим за лична среща, на която да ниуведомите къде и в каква форма можем да получим достъп до исканата от насинформация. Готови сме да поемем съответните разходи, доколкото има такива.
 
      Прилагаме:
      1. Петиция (копие)
      2. Копие от подписка (копие, 1 стр.)
 
                               С почит:
      13.02.1998 г.                    Мариана Кирилова
      С о ф и я                          предс. на Сдружение "Гражданско участие"
                                               (т. 203-622)
 
      ------------------------------------------------------
 
         До 2 септ. 1998 г.НЯМА ОТГОВОР НА ТОВА ПИСМО
 
      ------------------------------------------------------