Обща лицензия за Интернет?

Vote "NO!"

Какво ни готвят и сервират (докато дремваме)

Гласувай "Против!"

БЮРОКРАТСКИ КОНТРОЛ

ВЪРХУ ИНТЕРНЕТ ?

(или големият страх от свободната информация)

Ще излезем ли на улиците за Интернет ?

Alert message to all friends of freedom

На 29 декември 1998 г. Комитетът по пощи и далекосъобщения ни "зарадва" със своя "СПИСЪК на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, общо лицензиране и свободен режим". Още през август Законът за делекосъобщенията делегира на КПД правото да направи такъв списък (ДВ бр. 93 от 11.08.1998 г. )., но списъкът все го нямаше… И ето на връх Нова година списъкът се появи в Д.В., след като висял една седмица като проект (без много шум) в една дълбока рубрика в сайта на КПД. Обявяването на Интернет доставките за "далекосъобщителна дейност", подлежаща на "общо лицензиране" е свършен факт. (вж. го по-долу)

Забележете как хитро и предвидливо определянето на дейностите, подлежащи на лицензиране е прехвърлено на един административен орган (от "чудесния" Закон за делекосъобщенията или по-точно от една малка "дупчица" в него - чл.39 - позволяваща тихомълком да се разширява както виждаме кръга на лицензираните дейности), въпреки че това не е подзаконова материя.

Дупчица, дупчица - "камион да вкараш", казват американците. И ето - вкараха го "камиона". Интернет е с "юзди" - преди всякакво там "регулиране" и "европеизиране" (това е необходимо, но точно това не правят) НАЙ-НАПРЕД се погрижиха по този извъртян начин да дадат на една бюрократична инстанция право да "прекратява" Интернет-доставчици - чл.80 от ЗД (вж. го по-долу). Условия, критерии, процедури, стандарти - това после. Важното е да могат да ни "прекатяват", "да сме в ръцете им" - ТАКИВА ПРАВА си дариха най-напред (и без да ни питат), а сега щели да обсъждат с нас условията на общата лицензия (т.е. "с какъв сос да бъдем изядени").

Някой бърза. Някой много бърза да размаха "камшика" над Интернет! Защото духът на свободната информация излиза от бутилката и вещае краят за всяка двулична и манипулативна власт.

Приложения:

1. Вижте между какво ни слагат във въпросния "Списък"

" … II Общи лицензии

На общо лицензиране подлежат следните видове далекосъобщителни дейности:

  1. Мобилни спътникови терминали: …
  1. Спътникови терминали за репортажни цели
  2. Репортажни радиорелейни линии
  3. INTERNET - предоставящи достъп оператори (!)
  4. Корабни и самолетни радиостанции.
  5. Радиолюбители.
  6. КВ станции СВ 27 MHz
  7. Услуги с добавена стойност (вж. за скритите и тук "капани" - http://www.isoc.bg/kpd

III Свободен режим

На свободен режим са следните видове далекосъобщителни дейности:

  1. Крайни устройства на фиксираната мрежа
  2. Крайни устройства на мобилна клетъчна мрежа.

Председател: А. Славински"

2. Ето и част от ЗТ, където се вижда какво са длъжни "общо лицензираните" и какво могат да им правят държавните служители:

Закон за телекомуникациите

Обща лицензия

Чл. 75. Общата лицензия определя условията, при които всеки, който желае и отговаря на тези условия, може да осъществява далекосъобщителни дейности. Далекосъобщителните дейности, които могат да се изпълняват с обща лицензия, се определят в списъка по чл. 39, ал. 2.

Чл. 76. (1) Преди да издаде обща лицензия, Държавната комисия по далекосъобщения публикува проекта за обсъждане и разглежда всички становища и възражения, направени по него.
(2) Общата лицензия влиза в сила от деня на
обнародването и в „Държавен вестник", ако в лицензията не е посочена дата.

Чл. 77. Всяко лице може да осъществява далекосъобщителна дейност по обща лицензия, след като се регистрира в Държавната комисия по далекосъобщения.

Чл. 78. Общата лицензия съдържа изисквания за:
1. взаимно свързване на далекосъобщителната мрежа на лицензирания с други лицензирани мрежи;
2. свързване на крайни устройства с
одобрен тип към далекосъобщителната мрежа;
3.
равнопоставеност на,потребителите при осигуряване на достъп и ползване на услугите;
4.
съгласуване с Държавната комисия по далекосъобщения на общи условия за взаимоотношенията с потребителите на услугите;
5. публикуване на цените на услугите;
6. предоставяне на потребителите на
достатъчна и актуална информация за сметките и тарифите на услугите;
7. установяване на
прост метод за уреждане на спорове с потребителите;
8.
представяне на документи, отчети, декларации, свързани с дейността на лицензирания;
9. съобразяване с
техническите стандарти или изисквания, включително стандарти за ниво на услугата;
10. заплащане на лицензионни и други
такси.

Чл. 79. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изменя условията на общата лицензия, ако това е в интерес на обществото.
(2) Преди да измени условията на общата лицензия, Държавната комисия по далекосъобщения публикува съобщение, в което излага мотивите за изменение и дава възможност на заинтересованите лица да представят свои становища или възражения.
(3) Държавната комисия по далекосъобщения разглежда всички становища и възражения и приема тези от тях, които счита за целесъобразни.

Чл. 80. (1) Държавната комисия по далекосъобщения с решение може да прекрати регистрацията на всяко лице, работещо по обща лицензия, което нарушава условията и, ако след предупреждение от 30-дневен срок лицето не е преустановило нарушението и не е отстранило последиците от него.
(2) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

Официалните адреси на г-н Славински и другите шефове на КПД са: АНТОНИ СЛАВИНСКИ Председател КПД aslavinski@cpt.bg, БОЖИДАР СИМЕОНОВ Зам.председател КПД bsimeonov@cpt.bg, ИВАН ТАУШАНОВ Зам.председател КПД itaushanov@cpt.bg, ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ Гл. секретар КПД gkaradjov@cpt.bg

 Защо не им изпратите едно свое становище за оргиналната идея доставките на Интернет услуги да се лицензират? Те с нетърпение очакват мненията ви по "общата лицензия" (или поне са длъжни да ги разгледат).

А ако искате и други да прочетат вашите становища, изпратете ги и при НАС

ТУК всеки ще може да ги прочете и с помощта ви ще изготвим "хвалебствени" писма до цял свят за славното "европеизиране" на нашите бюрократи. 

Вж. предистория, дискусии, сравнителни данни от Азия и Европа, други сайтове…

Вж. и Интернет цензура ... Сътрудничеството на олигархиите / Cooperation of the oligarchies