СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДНАИНФОРМАЦИЯ", СОФИЯ, УЛ. "ТРАПЕЗИЦА" 4, ВХ.3
          ----------------------------------------------------------------
 
     ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ
           НА ИНФОРМАЦИОННОТООБЩЕСТВО
           КЪМ МИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
           "Проектза стратегия и национална програма за развитие на
           Информационнотообщество в Република България"
 

    Уважаеми господа,
 
    Във връзка с подготовката за изработване на стратегияи програма за развитие на ИО в България и изготвеното задание на Междуведомст-вената работна група към КС предлагаме следното:
 
    1. Както в АНАЛИЗИТЕ на състоянието така и в ПРОЕКТАза стратегия и национална програма като специален раздел да се включи темата"ГРАЖДНСКИТЕ ПРАВА В ИНФОРМАЦИННОТО ОБЩЕСТВО".
 
    1.1. В анализа да се определи състоянието на практикатаи законодателните дефицити в гражданските права на достъп до информация,свобода на изразяването, достъп до публичния дебат и публичния дневен ред,информационната защита на личната сфера и др. норми, свързани със статутана гражданите в информационните отношения.
 
    1.2. ПРОЕКТЪТ да включва разработване на (под)проектиза правно, организационно и финансово обезпечаване на гражданските правана информация, участие, лична неприкосновеност и пр. в условията на информационнообщество в България.
    Да се разработят специални проектозакони за свободатана информацията, за референдумите и законодателната инициатива на гражданитесъобразени с условията в информационното общество.
    Да се разработят проекти за промени и допълнениякъм други закони или проектозакони, засягащи или гарантиращи стотута награжданите, вкл. информационните права и гаржданското участие в условиятана информационно общество, а именно: законите за електронните медии, заместното самоуправление, за държавната тайна, за използването на специалнисредства за наблюдение и следене, избирателния закон, наказателния кодекси др. .........................................................................
 
    2. Разработването на всички проекти, засягащи статутана гражданина в информационното общество да стане с публично обсъжданена началните концепции и окончателните проекти при общодостъпност на всичкимнения по тях (както напр. във Великобритания при разработ- ката и приеманетона техния закон за свобода на информацията).
 
    3. Да се разработи програма за специално наблюдение,обсъждане и усъвършенстване на новото законодателство в известен началенпериод от неговото действие, което да стане с участието на всички желаещиграждани и граждански обединения.
 
    18.06.1998 г.              Сдружение "Свободна информация"
 

    ===============================================================
 

    ИЗВАДКИ от ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на "СВОБОДНА ИНФОРМАЦИЯ"до същия КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ от 15 юли за участие в разработката на "Проектаза стратегия и национална програма за развитие на Информационното обществов Република България"

    ...

    1. ПУБЛИЧНОПРАВЕН СТАТУТ НА ГРАЖДАНИНА
 
    1.1. Оптималният публичноправен статут на гражданинаосигурява ПЪЛНОЦЕННО ГРАЖДАНСКО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНАТАВЛАСТ с помощта на правото.
 
    1.2. В условията на информационното общество изгражданетона такъв статут предполага ОТЧИТАНЕ НА ВСИЧКИ СПЕЦИФИЧНИ РЕСУРСИ И ЗАПЛАХИ,КОИТО ВЪЗНИКВАТ С РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
 
    Но освен това в условията на българския преход къмдемокрация и пазарна икономика това предполага ОТЧИТАНЕ И НА ВСИЧКИ СПЕЦИФИЧНИРЕСУРСИ И ДЕФИЦИТИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, които би трябвало да бъдатизползвани или съответно преодолявани.
 
    Оттук, оптимален публичноправен статут на гражданинаднес у нас е този, който едновременно отговаря както на новите условия,възникващи в информационното общество, така и на специфичния контекст,в която се осъществява българският преход.
 
    За овладяване на новите възможности и новите опасности,възникващи с развитието на информационните технологии усилено се мислии работи на Запад. Можем и дори сме длъжни да усвоим последните западнипостижения и идеи в тази насока и по-специално в "дигиталната" демокрация,отчитайки спецификата на публичното пространство в българското общество,обременено с редица дефицити, формирани в предходния етап на развитие,но и съдържащо един относително висок образователен и инвентивен човешкипотенциал.
 
    Но това усвояване няма да е достатъчно за постиганена цивилизован баланс между публична власт и общество у нас, защото нашиятгражданин е много по-слаб от западния (у нас няма средна класа). "Въоръжаването"му с права по европейски и дори американски стандарти, едва ли ще му стигнеза да балансира доминиращите във всяко отношение, безконтролни и дълбококорумпирани държавни и пара-държавни структури.
 
    Следователно за постигане на западен баланс междудържава и общество у нас е необходима ПО-СИЛНА от западната ДЕМОКРАЦИЯ,респ. ПОВЕЧЕ ПРАВА на гражданско участие и контрол върху властта.
 
    С оглед на това трябва да се разработи и "дигиталния"ПУБЛИЧНОПРАВЕН СТАТУТ НА ГРАЖДАНИНА в България. Българският гражданин трябвада е много по-солидно въоръжен с права и др. средства за публична изяваи контрол върху властта, отчитащи същевременно и новите шансове и "подводникамъни", стоящи пред демокрацията в информационното общество.
 
    1.3. В така очертания контекст (слаб, но относителнограмотен и инвентивен гражданин - все по-мощни, но и все по-широко достъпниинформационни средства) и с оглед на така поставения проблем (оптималенпубличноправен статут на гражданина) ще изработим "АНАЛИЗ на състояниетона правната уредба" и съответна "ПРОГРАМА за законодателни промени" набазата на цялостна концепция за правния режим на информацията в България,която също ще представим към проекта.
 
    На този етап ще посочим, че значителни дефицитив законодателството и съответно потребности от нови законодателни решениясъществуват по отношение на:
 
    - Правото на достъп до информация, гражданско наблюдениеи контрол върху дейността на държавата (парламент, общини,  министерства,съдебна система, държавни стопански организации и пр.);
    - Свободата на изразяване за гражданите и достъпдо публичния дебат и медиите, защитата от информационна манипулация, концентрацияна медийна власт, формиране на обществено мнение и пр., касаещи медийнотои телекомуникационно законодателство;
    - Информационната защита на личната сфера;
    - Равноправния достъп до информационни ресурси (ограничения,привилегирован достъп);
    - Участие на гражданите в процеса на вземане нарешения - достъп до публичния дневен ред - поставяне въпроси на публичнообсъждане или за решаване чрез реферерендум, предизборен диалог, диалогмежду граждани и управляващи, проучване на общественото мнение и пр.);
    - правото на гражданско образование, вкл. и обучениев използването на нови информационни средства.
 
    ...
 
    3. НАБЛЮДЕНИЕ върху разработката на стратегиятав аспектите, засягащи статута на гражданите.
 
    Сдружение "Свободна информация" съвместно със сдружение"Гражданско участие" предлага да осъществи гражданско НАБЛЮДЕНИЕ върхуразработката на статута на гражданите в останалите части на Проекта застратегия с цел осигуряване на обществена подкрепа, популаризация, последователности взаимна обвързаност в реализирането на демократичния замисъл на идеята.
    За целта е достатъчно да имаме достъп до междиннитеварианти и участие в изработването на регламента за публична дискусия.
 
    4. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО на публичната дискусияпо проекта.
 
    Сдружение "Свободна информация" предлага да участвазаедно с други граждански сдружения и граждани в самото организиране ипровеждане на публичната дискусия по "Проекта за стратегия..." със собствении с допълнителни ресурси, предоставени по програмата.
    Можем да участваме с организиране на семинари въвВарнанския свободен университет и Пловдивския университет, на електроннидискусии с гражани и студенти, с разространение на печатни материали.
 
    5. "Свободна иноформация" предлага участието сии като наблюдател и съорганизатор в РЕАЛИЗАЦИЯТА на стратегията в часттай за статута на гражданина в информационното общество, можем да разработимдопълнителна програма.
 
    15.07.1998 г.              Сдружение "Свободна информация"