С д р у ж е н и е  "Св о б о д н а   и н ф о р м а ц и я"
       бл.297, "Света Троица", София1309, т. 980-2669, 203-622
  -------------------------------------------------------------------
                                                        Изх.No. 42 /14.08.1998 г.
                                                        (Вх.No. 63-00-01/14.08.1998 г.)

                                 До СК ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-холдинг ЕАД
                                             С О Ф И Я
 

                ИСКАНЕ ЗА ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

   На основание чл.41 от Конституцията на Р България и в качествотони на граждани, данъкоплатци и жители на столицата ВИ МОЛИМ в качествотона публична компания да ни дадете достъп до следните документи, свързанис дейността ви:
 
   1. Баланс и отчет за приходите и разходите на дружествотоза 1996 г.

   2. Отчет за паричния поток на дружеството за 1996 г.

   3. Баланс и отчет за приходите и разходите на дружествотоза 1997 г.

   4. Отчет за паричния поток на дружеството за 1997 г.

   5. Оздравителна програма за градския транспорт в Софияза 1997 г.

   6. Оздравителна програма за градския транспорт в Софияза 1998 г.

   7. Отчет за финансовите резултати към 30 юни 1998 г.

   8. Документи за приходите от международен транспорт.
 
   9. Структура на работещите в дружеството ви.

   10. Среден брой на работещите дневно коли през 1997 и 1998г.

   По закон, а също и според изявления на ваши служители впечата бюджетът на дружетвото ви не представлява тайна и доколкото ставадума за значителни държавни субсидии и интереси на гражданите желаем дасе запознаем със съответните официални документи.

   Изготвил искането:
                                     (Николай Иванов)

                          С почит и доверие:
                                                          (Иван Христов, предс.на "Свободна информация")
 
   ------------------------------------------------------
   Към 2 септ. 1998 г. няма писмен отговор на това искане.
   Публикуваният баланс и отчет по т.1 е частичен, което,въпреки че е масова практика на съответства на Закона за счетоводството,изискващ публикуване на целия документ. За предоставяне достъп до останалитеданни, по думи на служителка на СКГТ се искало съгласие на кмета.
   Обеща ни се разглеждане на искането от УС на СКГТ ЕАДна 9.09.1998 г.
   ------------------------------------------------------