Елементи на гражданското присъствие 

/Elements of the civic presence (in Bulg.)/