ОТКРИТО ПИСМО

До Министъра на финансите на Република България

Вх. № 96-00-1334 / 09.11.01 г.

 

Уважаеми г-н Министър,

 

През последните 10-12 години икономиката ни усилено се декапитализира по ред причини и по странни начини. Значителна част от отклонените капитали, останали у нас или изнесени в чужбина не са недостижими и биха могли да бъдат "върнати в икономиката при съответна политика и усилие от страна на управляващите.

 

По-надолу цитираме един умен ход на нашите западни съседи еднократен данък върху свръх-печалбата, получена с използването на специални привилегии, създадени от властта. И друго, което правят те в същата насока, са официалните стъпки за създаване на съвместни органи с чуждестранни правителства за издирване на тайни сметки в чужбина. Логични и като че ли подразбиращи се от само себе си мерки на едно национално отговорно правителство.

 

Защо у нас ги няма? Защо отсъства и намек за това в програмата и на вашето правителство, в политиката и на вашето министерство?

 

София, 06.11.2001

Сдружение "Гражданско участие"

 

Председател: Мариана Минова

 

Подкрепа:

 

Искам дънък върху печалбата, получена при неравни условия, създадени от властта и върху имуществото, надвишаващо декларираните доходи с 5000 (..)$ (ако внесете друга цифра, изтрийте ненужното)

име

фамилия

ЕГН

тел./e-mail (ако бихте участвали в улично събрание за това)

 

 

 

 

Копирайте дотук и изпратете до freeinf@combg.com

Всеки 100 писма отиват в МФ!

 

Приложение:

Агенция Бета:

Law on extra income tax adopted

June 21, 2001 Bozidar Djelic, Serbian Finance Minister

 

BELGRADE, June 20 (Beta) - The Serbian Parliament adopted Wednesday evening the Law on one-time tax on extra income and property gained by taking advantage of special benefits.

The law envisages the introduction of a one-time tax at the progressive rate of 30 to 90 percent on the profit gained by taking advantage of special benefits between January 1, 1989 and the day of the law's coming into force.

The lowest tax rate of 30% is planned for the tax base up to DM100, 000, while the highest one of 90 % will be paid for the tax base upwards of DM10 million.

 

On Wednesday the deputies adopted the amendments which exclude the items of the law which gave the possibility of establishing the tax base by agreement, in case that more than one base for gaining extra income and property existed, as well as reducing the tax obligation of 35% " provided that the taxpayer lists accurately all the relevant information in his report."

 

The Parliament also adopted the amendment under which the work of the commission implementing the law will be supervised by the appropriate parliament board.

According to the law, the taxpayer must submit the tax report within 30 days after the law's coming into force.

 

Приет е закон за данък върху свръх-печалбата

21 юли 2001, Божидар Делич, Финансов м-р на Сърбия

 

БЕЛГРАД, 20 юни (Бета) Сръбският парламент прие в сряда вечерта Закон за еднократен данък върху свръх-доход и имущество, придобити чрез използване на специални привилегии.

Законът въвежда еднократен прогресивен данък от 30 до 90 процента върху печалба, получена чрез използване на специални привилегии между 1 януари 1989 и денят на влизане в сила на закона.

 

Най-ниската данъчна ставка от 30% е за база до 100,000 DM, а най-високата е върху данъчна база над 10 млн. DM.

 

В сряда депутатите приеха промени, които изключват текстовете, даващи възможност данъчната база да се определя чрез споразумение, ако има повече от една такива бази и също промени, намаляващи с 35% на данъка, ако задълженото лице акуратно представи цялата релевантна информация в своя отчет.

 

Парламентът реши работата на комисията, която ще прилага закона да бъде под надзора на съответен парламентарен съвет.

 

Данъчните отчети по закона трябва да се дадат до 30 дни след влизане на закона в сила.