ИЗЯВЛЕНИЕ на президента Клинтън при подписване променив "Закона за свобода на информацията" на 2 окт.1996 г.:
 
   Приятно ми е да подпиша допълненията към "Закона за свободана информацията" - Freedom of Information Act (FOIA). Тези промени са кулминацияна няколкогодишните усилия под ръководство на сенатор Patrick Leahy заосъвременяване на закона.
   Приет през 1966 г. FOIA беше първия закон, установил ефективнозаконно право на достъп до официални документи, отчитайки жизнената необходимоств една демокрация от открит достъп на гражданите до официална информация.
   През последните 30 години граждани, учени и журналистиизползваха FOIA за получаване на най-съществена и ценна информация.
   От 1966 досега светът значително се измени. Документитепо принцип вече не се съхраняват на хартия. Те се съхраняват от набор технологичнисредства, вкл. компактдискове и компютърни записи, което позволява изнасянена повече информация в електронни мрежи (on-line).
   Моята администрация лансира множество инициативи за предоставянеповече правителствена информация на публиката. Създадохме WWW страници,разкриващи и свързващи докумнтация из цялото федералното правителство.
   Огромен кръг документи и данни, вкл. федералния бюджетсега са достъпни on-line (чрез електронна мрежа) или на електронни носители,правейки държавното управление по-достъпно от всякога. А последната годинаразсекретихме безпрецедентно количество материали, свързани с националнатасигурност, вкл. касаещи ядрените опити.
   Законът, който подписвам днес, пренася FOIA в елетронниявек, разширявайки обхвата му и върху документи, поддържани на електронниносители.
   Освен това законът разширява публичния достъп до официалнаинформация, като изнася повече материяли в електронна мрежа (on-line) иразширява ролята на учрежденските "читални". Надявам се, че ако правителствотоактивно изнася информация, ще има по-малка нужда да се използва FOIA заполучаване на официална информация.
   Този закон отразява не само важността, но също и предизвикателството(амбицията) да се поддържа открито държавно управление.
   В период на "свиване" обема на държавното управление броятна исканията за информация продължава да расте. При това нарастващия бройискания касаят информация, подлежаща на разсекретяване или засягаща собственическиинтереси и лична сфера. В резултат на това много учреждения се задръстватс искания. Сега Конгресът прие, че при днешните ограничени ресурси е честотрудно да се отговори на всички искания по FOIA в рамките на 10-дневниясрок по досегашния закон и удължава срока за отговор на 20 дни.
   Освен това признавайки, че много искания по FOIA са толковашироки и сложни, че дори и този по-дълъг срок не стига за отговор (а времетоза тяхната обработка забавя други искания), законът въвежда процедури заобсъждане на възможно "прекрояване" на по-големите искания съвместно смолителите. Целта е подобряване възможностите за отговор. Този подход ясноотразява становището, че FOIA действа най-добре, когато учреждения и гражданиработят заедно.
   Нашата страна е основана върху демократичните принципна откритост и отчетност и за тези 30 години FOIA поддържаше тези принципи.
   Днес "електронните допълнения 1996" към FOIA" реконструиратедна важна връзка между американското правителство и американския народ.