ДО БТА, Вътрешна информация
           12.05.1998г.
 
   ДЕКЛАРАЦИЯ на сдружение "Свободна информация"
 
   Проектозаконите за радиото и телевизията и далекосъобщениятаограничават свободата на информацията и подчиняват нейното управление науправляващата партия и държавната бюрокрация.
   Тези проекти въвеждат недемократични и непредставителнипартийно-бюрократични звена за управление на медиите и телекомуникациите.
   Гражданите ги няма в тези закони, които дават цялата информационнавласт в ръцете на партизанско-държавната бюрокрация - независимо от цветай. Гражданите са елиминирани от участие в управлението и в работата намедиите. Стремежът към бюрократично обсебване на информационните средстваможе да е продиктуван само от едно нещо - страх от истината.  Концентриранетои бюрократизирането на медийната власт не обещава нищо добро за демокрациятав България.
   Националният съвет за радио и телевизия и програмнитесъвети на БНТ и БНР трябва са най-малко от по 25, респ. 15 члена (вкл.непостоянни), които да представляват обществеността (университети, синдикати,потребители, църкви, слушатели/зрители и работещите в медиите и др.), ане мнозинството в парламента.
   Трябва да има специални правила, гарантиращи прозрачности достъпност на медиите за гражданите.
   Гражданите трябва да бъдат питани каква медийна властискат, а не да бъдат тихомълком елиминирани от нея. Законите да се приематслед публично обсъждане.
 
                                                                          Сдружение "Свободна информация"