Закон за "Радио-телевизия Словения" (РТС)

I. Статут на РТС

Чл.1. РТС е публична институция, извършваща публична услуги в сферата на радио- телевизионните дейности, регулирани от този закон и други дейности, съгласно конституцията и други закони.

Чл.2. Името на публичната институция е РТС. Седалището е в Словения, Любляна. РТС е юридическо лице.

II. Дейности на РТС

Чл.3. Според този закон публичните услуги включват създаване, подготовка и излъчване на:

- две национални телевизионни програми

- две национални радио програми

- една радио и една телевизионна програма за италианското и унгарско национални малцинства (наричани по-нататък програми за националните малцинства).

- радио-телевизионни програми за словенски национални малцинства в съседни страни и радио-телевизионни програми за чужбина

- регионални радио- телевизионни програми за центровете в Копар/Каподистриа и Марибор.

В посочените програми РТС осигурява:

- разнообразие от качествени иноформативни, културни, образователни и развлекателни емисии;

- създаване и излъчване на културни и жудожествени произведения от Словения и чужбина;

- предавания за словенските национални малцинства в съседни страни, за словенските емигранти и за работниците имигранти;

- упражняването от страна на италианското и унгарско национални малцинства на техните конституционни права в областта на радио- и телевизионната публична информация, свързването на националните малцинства със словенците в Словения и включване на културни и други постижения на италианската и унгарската нация в програмите за националите малцинства;

- равномерно доставяне на във всички части на Словения;

- доставяне информация за живота и работата на словенските национални малцинства, в съседните страни;

- включване на нетърговски програми от други радио-телевизионни организации и други продуценти в Словения и качествени радио-телевизионни програми, особено от страните в Европа;

- информиране на публиката в чужбина за събития и културни и други постижения от Словения и утвърждаване на словенското радио-телевизионно творчество в чужбина.

... (Уточняване кои регионални центрове информират за и представят интересите на отделни региони, несловенски и словенски малцинства)

РТС осигурява архивно записване на своите програми.

Чл.4. При създаването и подготовката на своите програми РТС трябва:

- да уважава личността и достойнството на хората, принципите на безпристрастност и автентичност на информацията, плурализма на мненията, мирогледите и религиите, политическа независимости автономност;

- да осигурава интегрално (цяластоно, пълно) и безпристрастно информиране, както и свободното формиране на мнения;

- да тласка напред словенската култура, да насърчава словенското културно творчество и свободата на художственото творчество;

- да образова и развива културата и езика;

- да предпазва децата и младите от съдържание, което може да е вредно за тяхното умствено и физичесто развитие;

- да задоволява интересите на отделни групи зрители и слушатели в Словения и да им дава възможност да участват в програмите.

Чл.5. Националната програма трябва да покрива територия, населявана от поне 90% от жителите на Р. Словения и над 90% от територията населена от италианско и унгарско малцинство, когато става дума за малцинствени програми.

Чл.6. В домашната продукция на РТС съвместните и поръчковите продукции на информационни, културни и образователни програми тряба да обхващат поне 50% от програмното време на РТС, поне два часа дневно от малцинствените радио-програми и поне 30 мин. дневно за малцинствените телевизионни програми.

Поръчковата продукция е онази част от програмите на РТВС или малцинствените програми, която е създадена от други радио и телевизионни организации в Словения, от продуценти на свободна практика или други физически и юридически лица, регистрирани за създаването на радио- телевизионни програми, аудио, видео и филмова продукция (наричани по-нататък продуценти).

РТС обявява публичен конкурс за създаване на програми по предходната алинея, като в рамките на възприетата програмна схема и по предложение на главния редактор се определя жанра, формата, обема, програмните и технически стандарти, началната цена на минута и други условия, изисквани от закона или конституцията.

Част от програмите на РТС се внасят по процедура, определена от министъра на културата; при внасяне на продукция финансирана от бюджетта се спазват предписаните за този случай начин и процудура.

... (съгласие при включване на малцинствени програми или части от тях в други програми)

Обемът на поръчковата продукция трябва да е най-малко една пета от продукцията по първата алинея на този член.

Чл.7. Програмите на РТС не допускат религиозна пропаганда.

Чл.8. Програмите на РТС не допускат пропаганда на политически партии.

Политическа пропаганда се допуска по време на избирателни кампании.

Политическата пропаганда според този закон включва политически рекламни клипове и други форми, чиято цел е да повлияят на решението на избирателите при избор на кандидати за президент, на депутати и местни съветници.

РТС може да излъчва придизборни съобщения само с пълното име на лицето, което ги е поръчало. Лицето, поръчало такива съобщения носи пълна отговорност за тяхното съдържание.

Избирателните кампании в програми на РТС могат да започват най-рано до 24 дни преди деня на изборите и свършват най-късно 24 часа преди този ден.

Чл.9. По време на избирателни кампании РТС предоставя безплатно част от програмното си време за представяне на кандидати, политически партии и техни програми.

Всички кандидати и партии, преставени в парламента имат еднакво време за представяне.

Политически партии и независими кандидати, непредставени в парламента трябва да получат една трета от програмното време. Това време се определя от РТС за всички политически партии и кандидати, участващи в изборите, като РТС осигурява на всички партии и кандидати в рамките на цялото време, дадено на тяхно разположение равенство и еднакиви условия на представяне (принцип на на равенството).

РТС осигурява равно време и условия на представяне за кандидатите за президент на републиката.

15 дни след насрочване на изборите за президентски, парламентарни или местни избори РТС обявява начина, формите, обема и условията за представяне кандидати, политически партии и техни програми според първия параграф на този член в ежедневни вестниции или друга форма, достъпна за публиката.

В последните седем дни преди изборите програмите на РТС не могат да публикуват изследвания на общественото мнение за кандидатите и политически партии.

Чл.10. Обемът на рекламите и платените съобщения в РТС са най-много 15% от програмното време и не повече от 12 мин. на час.

Начинът за публикуване, спонсориране на емисиите и забраните за рекламиране на вредни за здравето продукти и услиги се урежда от закона.

Чл.11. РТС и по-специално неговото звено "Предаватели и комуникации" (ПК) изпълнява задачи по построяването, поддържането и оперирането с апаратурата и оборудването за приемане, излъчване и програми на РТС и други организации (с изключение на кабелните системи, регулирани специално), ... осигурява модернизирането и приспособяването на мрежата към европейските електронни мрежи и осигурява достигане програмите на РТС и местни нетърговски програми до райони, населени от словенско малцинство в съответствие с международните споразумения.

Чл.12. Звено "ПК" осигурява еднакви условия за излъчването на програми на РТС и програми на други радио-телевизионни организации в Словения.

Съветът на РТС изработва единна тарифа по предишната алинея. Средствата, събирани за услугите, постъпват в специална сметка на звено "ПК".

Звеното "ПК" формира Контролен съвет, съставен от:

2 члена от РТС

2 члена от Правителството на Словения

2 члена от друга радио организация в Словения

2 члена от друга телевизионна организация в Словения

Членовете на Надзорния съвет се назначават за период от четири години и могат да се преизбират.

Контролният съвет осигурява равни условия за всички ползуватели на системата "ПК" в РТС, контролира работата на тази система, дава препоръки за тарифата; той има достъп до цялата документация свързана с действието на "ПК" и отправя предложения, свързани с тези въпрос до Съвета на РТС.

Членовете на КС имат право на особено мнение.

Съветът на РТС е длъжен да се занимае с предложенията КС и особените мнения на неговите членове.

чл.13. Наред с дейностите от чл.3, 11 и 12 РТС може още да осъществява:

- други програмни услуги (телетекст и пр.);

- издаване на музика, видео- и аудио- продукти и книги в областта на радио-телевизионата дейност;

- концертна дейност;

- публични представления в рамките на своята дейност;

- други дейности, определени от устава в съответствие със закона.

III. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.14. РТС набира средства за създаване, подготовка и излъчване на своите програми от:

абонамент за програми на РТС;

дейностите, определени в чл.12 и 13;

средства от бюджетта;

реклама и платени съобщения, спонсориране и други източници.

Приходът надвишаващ разходите, придобит чрез дейности по чл.12 и 13 се използва за дейности по чл.3. Съветът на РТС може да реши тези средства да се използват за дейности по чл.12 и 13.

...

Държавният бюджет подкрепя:

- част от малцинствените програми

- част от програмите за словенски малцинства в съседни стани, за емигранти и чуждестранни работниции и чуждестранна публика

- част от разходите за инсталиране, поддръжка и действие на мрежата за излъчване на програми на РТС и местни нетърговски програми

- индивидуални поекти с културно, научно и общообразователно значение, предложени от съответните министри

Средствата, набрани от абонамент се използват за създаване, подготовка и излъчване на програми и поддръжка на предавателната мрежа за местни нетърговски програми на РТС.

Чл.15. Ползувателите на радио и телевизионни приемници, живеещи на територията на Словения, когато имат условия за приемане на поне една от програмите на РТС, плащат абонамент за РТС.

Абонаментната такса се определя в брой от Съвета на РТС, еднаква е за всички абонати и не зависи от броя и марката на приемниците.

Съветът на РТС определя по-висока цена за включване при публично ползване на приемника.

Съветът на РТС може да въведе отстъпки за отделни групи абонати.

Собственикът трябва да заяви приемника до 30 дни след покупката или до 15 дни след промяна на местоживеенето.

Собственикът може да отпише приемника и да спре да плаща абонамент, ако приемникът е повреден, трайно неизползваем или откраднат.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАДЗОР

Чл.16. Управляващият орган на РТС е Съветът на РТС, състоящ се от 25 члена.

1. 5 члена, назначени от парламента пропоционално на представителите на управляващите партии без да могат да се назначават депутати и държавни служители;

2. 1 член, назначен от италианската национална общност;

3. 1 член, назначен от унгарската национална общност;

4. по 1 член, назначаван пряко от:

- Университета в Любляна и Университета в Марибор

- Словенската академия на науките и изкуствата

- Асоциацията на словенските филмови продуценти

- Асоциацията на словенските музиканти

- Асоциацията на словенските писатели и Асоциацията на словенските театрални дейци

- Асоциацията на културните организации в Словения

- Асоциацията на словенските журналистите

- Съвета на Организациията на инвалидите

- Съюза на спортните организации в Словения

- Асоциацията на работодателите на Словения

- Кооперативния съюз и Асоциацията на фермерите

- Координационнен комитет на организации и партии на пенсионерите в Словения

- представителните профсъюзи

- Младежкия съвет на Словения и Съюза на приятелите на младежта

- религиозните общности в Словения

Депутати, държавни чиновници и членове на ръководни органи на политически партии, както и лица, заети в момента или преди в РТС не могат да бъдат членове на РТС.

5. 3 члена се избират пряко от работещите в РТС така, че да са представени информативната, културно-художествената и техническата дейност, като работещите в РТС, назначавани от Съвета на РТС не могат да бъдат избирани в него.

Чл. 17. Членовете по т.4 от предишния член се считат за назначени, когато решението е подписано от компетентния орган на организацията, имаща право да назначава свой представител в Съвета на РТС.

... (условия за определяне на представител при две или повече организации (консенсус), прекратяване или поява на нови организации в дадена област)

Мандатът на членовете на Съвета на РТС трае 4 години с възможност за подновяване.

Съветът на РТС се счита за конституиран, когато Генералният директор установи, че 2/3 от членовете са назначени съгласно закона.

Чл.18. Съветът на РТС:

- приема статута

- назначава и освобождава генералния директор на РТС, директора на радио-програмите и директора на телевизионните програми, управителя на "Предаватели и комуникации" и директорите на програмите на националните малцинства, главните редактори и една трета от членовете на съветите за програми на националните малцинства.

- определя размера на абонаментните такси

- приема финансовия план и финансовия отчет и решава използването на излишъците от дохода

- определя програмните стандарти и програмните концепции в съответствие със закона и международните актове и годишните програмни схеми с финансов план

- определя начина за установяване и временно или постоянно освобождаване от такси на приемници и други специални условия при плащането на абонаменти;

Решения по първите шест точки се вземат с абсолютно мнозинство.

Правителството на Словения одобрява размера на абонаментните такси, отстъпките и други специални условия.

Парламентът на Словения одобрява статута на РТС и промените в него.

Чл.19. Работата на Съвета се ръководи от неговия председател или неговия заместник според вътрешните правила на Съвета.

Председателят и неговия заместник се назначават от Съвете измежду неговите членове с абсолютно мнозинство.

При относително мнозинство, събралият най-много гласове се назначава за шест месеца, а при равен брой гласове се тегли жребий.

Чл.20. Генералният директор на РТС се назначава от Съвета на РТС на базата на публичен конкурс. Парламентът одобрява назначението на ген. директор на РТС.

Директорите на радио и телевизионните програми, на звено "ПК" и Управителя на организационното звено се назначават от Съвета на РТС на базата на публичен конкурс по препоръка на генералния директор.

Директорът на програма не може същевременно да бъде и управител на организационното звено.

Директорите на национало малцинствените програми се назначават от Съвета на РТС на базата на публичен конкурс по препоръка на генералния директор.

Главните редактори на програмите се назначават и освобождават от Съвета на РТС на базата на публичен конкурс по препоръка на директоррите на радио- или телевизионните програми след съгласие на представители на работещите в редакциите, които се ръководят от главния редактор.

Структурата и начинът за назначаване на представители и техните права се определят от Устава.

Редактори се назначават и освобождават от директорите на радио- и телевизионни програми по предложение на съответния главен редактор.

Всички ръководни лица по този член се назначават за срок от 4 г.

Чл.21. Генералният директор организира и ръководи работата и стопанската дейност на РТС като публична институция, представлява я и отговаря за законосъобразността на нейната дейност, назначава управителите на организационните звена (без управителя на звено "ПК"), координира работата на програмните директори и организационни управители, решава спорове между тях и върши други неща, определени от Устава.

Програмните директори водят експертната програма дейност и координират работата на главните редактори.

Чл.22. Съветат на РТС назначава Програмен съвет за националните малцинствени програми (ПС).

2/3 от членовете на ПС се назначават от самоуправляващите се национално-малцинствени общности за срок от 4 г. с възможност за преизбиране.

ПС одобрява главния редактор на национално-малцинствената програма, както и нейния обем и концепция.

ПС се грижи се занимава с изпълнението на програмната концепция, с оплаквания и предложения на слушатели и зрители, предлага решения на Съвета на РТС, засягащи малцинствените програми и др.

Съветът на РТС публикува становищата на ПС по проблеми на малцинствените програми.

Чл.23. РТС Словения има 7-членен Комитет за сътрудничество с радио- и телевизионните потребители (зрители и слушатели), съставен от:

- 3 члена на Съвета на РТС

- 4 члена на представителни организации на словенските потребители.

Чл.24. РТС Словения има 7-членен Надзорен съвет, 4 от които се назначават от Парламента, а 3 се избират пряко от работещите в РТС.

Надзорният съвет:

- наблюдава функционирането на РТС;

- контролира финансовия план, периодични и финансови отчети;

- разглежда предложенията за използване на излишъците;

- наблюдава сметките и законността на стопанската дейност;

- информираа писмено Съвета на РТС и Парламента по своите заключения и др. - според Устава.

Чл.25. Дейността на РТС е публична. Годишният стопански отчет и доклад за дейността се предоставят на публиката по начин, определен от Устава.

Чл.26. Уставът на РТС определя организацията на тази публична институция, нейните органи и техните компетенции, условията за назначаване и освобождаване на ген. директор, програмни директори, управители и главни редактори, броя и сферите на дейност на главните и др. редактори, броя на програмните съвети за национално-малцинствени програми и др.

V. НАКАЗАТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 27. РТС подлежи на глоба от най-малко 1 млн. словенски толера, ако:

- публикува политическа пропаганда без името на лицето, което я поръчва;

- 15 дни преди започването на избирателната кампания не обяви начина, формите, обема и условията за представяне на кандидати, политически партии и техни програми.

Отговорното лице подлежи на глоба от 20 х. толера, ако наруши закона в горния смисъл.

VI. ВРЕМЕННИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

...

Любляна, 29 март 1994

Председател на Парламента на Р. Словения

Херман Ригелник

_