Спортният тотализатор е забъркал тотогейт и се чуди как да излезе чист от "Шанс за всички"

 

За да няма недоразумения за какво ще става въпрос надолу, ще кажа веднага, че ще става въпрос за играта "Шанс за всички", на която организатор бе Българският спортен тотализатор /според ген. директор на БСТ Неделчо Прошков/. Това той твърди в писмо, изпратено до редакцията на "Континент" и публикувано в броя от 01.02.1993г. в отговор на два мои материала, публикувани в броевете на "Континент" от 9 и 28 декември 1992г.

Той нарича версията ми за случая "изключително смешна хипотеза" и тъй като не е приятно човек да бъде обвиняван в авторство на подобни неща,ще се постарая да защитя моята версия, а пък читателят сам да прецени коя версия е истинска.

1/ Относно това кой е организатор на играта цитат от отговора на г-н Прошков - структурата на същата,както и оформлението на талоните, е наша идея, с която нескрито се гордеем. Отговор на много от въпросите/но не на всички нали/... Първо трябва да поясним,че играта е от типа готови талони на играта тото 2 без краен срок на тиража и експресно изплащане на печалбите. След приключването и... 45-дневен срок за изплащане на печалбите... И така след като си изясните вида на играта, ще разберете, че /запомнете добре следващия пасаж/ нейните правила /на играта/ са допълнение към правилника на БСТ и имат характер на договор по смисъла на чл.16 от ЗДД, т.е. той е с предварително и едностранно определени условия. Тези правила са одобрени от МФ,но такъв тип договори не се обнародват в "Държавен вестник".

По въпроса за структурата и оформлението ще кажа, че те нямат никакво значение в случая, най-важното е принципът на изграждане на играта, а той е принцип на трите еднакви части.

Подобна игра беше и тази с организатор спорт-арт Болеро, която се появи на бял свят една година и повече преди тази на БСТ, така че читателят да прецени сам чия е идеята. По въпроса каква е играта- "готови талони...".

Г-н Прошков, вие се ръководите /т.е. трябва да се ръководите/ от правилника на БСТ, публикуван в ДВ, бр.31 от 1984г.,и когато говорите за вашата дейност, трябва да цитирате на основание член, параграф и т.н. от еди-къде си.

След като ни "обяснихте" каква е играта, сега за правилата. Те били допълнени към правилника на БСТ и имали характер на договор по смисъла на чл.16 от ЗЗД... Най-същественото от чл.16 от ЗЗД - предварително и едностранно определените условия /в случая/, стават задължителни за друга страна, ако тя е заявилаписменно, че ги приема. Много ми е интересно къде при тази игра е писменото заявление на участника. Може би г-н Прошков има предвид чл.8 от правилника на БСТ, там става въпрос за фишовете на тото 1 и тото 2, отрязък "А" /този в участника/, квитанция и нищо друго.

Толкова по аргументите на г-н Прошков относно организатора на играта. Сега моите. За краткост на изложението ще назова източниците си: 1. Първа страница на в."Спорт тото" от 09.09.1992г.; 2. Последната страница на същия вестник, същия брой; 3. Гърба на талона/билета/ от играта.; 4. Съобщението за спиране на играта, в."Демокрация" от 19.12.1992г.; 5. Правилника на БСТ.

Няма да се спирам на несъществените различия. Направо на съществените. Източник 1/ за всички малчугани, които изпратят буквичките, спорт тото ще прави специални подаръци. Източник 2/ за същото. Всички участници, изпратили съчетанието "Спорт тото", ще участват в жребий за разпределение на допълнителните печалби /беше подаръци/. Източник 3/, същото. Има разлика между "всички ще получат и ще се тегли жребий" ,нали? Източник 2/ говори, че горният жребий ще се тегли един месец след приключване на играта, източник 3/ не споменава нищо за това. Друго съществено различие е, че източник 3/ говори за условие, при което талонът/билетът/ не е валиден и не се изплащат печалби - а именно представеният билет според участника не е включен в официалния списък на печалбите. Източници 1/ и 2/ мълчат по този много съществен въпрос.

Малко и за източник 4/. В него се говори - "В съответствие с регламента на играта "Шанс за всички" БСТ съобщава, че тиражът приключва на 22.12.1992г." Г-н Прошков пак е забравил да цитира къде е публикуван регламентът, кой член от същия и откъде е тази дата 22.12.1992г. По-надолу в същия източник от 22.12. тече 45-дневен срок за изплащане на печалби - до 04.02.1992г. До тази дата трябва да се получат писмата с надписи "Спорт- тото събран..." Важи пощенското клеймо /каква досетливост/. Резултатите от жребия по-късно . Ама, г-н Прошков, нали източник 2/ пише, че жребият ще се тегли един месец след приключване на играта/ на 22.12.1992г./, а един месец след 22.12. е 22.01.1993г. нали? Станала е грешка.

Сега ще "начертая" пътя, по който би трябвало да стане появата на бял свят на тази игра. Това явно е нова игра /така наречените бързи лотарии/. Ако БСТ иска да разиграва друга игра, има параграф 3/ от допълнителните разпоредби на правилника на БСТ. БСТ може да въвежда и други игри чрез съответно изменение и допълнение на този правилник.

На въпроса знае ли г-н Прошков за този параграф - отговорът е да. В броя на в."Спотр тото" от 15.12.1993г./това е така да се каже "държавният вестник" на БСТ/ на основание именно на този параграф 3 от допълнителните разпоредби УС на БСТ начело с г-н Прошков съобщава за нови допълнителни правила към правилника за игралните условия на БСТ за конноспортния тотализатор. Друг въпрос е, че изменения в даден нормативен акт може да прави този субект, който го е издал, в случая МФ и БСФС /сега КМС/ .

За каква материя става реч. Става реч за чл.5 от правилника на БСТ, който гласи: "Освен редовните тиражи БСТ има право да организира извънредни и други видове тиражи, за които се обнародват допълнителни условия, съобразени с този правилник. Допълнителните условия се обнародват в бюлетина Спорт тото."

При този случай в."Спорт тото" е източник на правото спрямо БСТ. Така е постъпвано при специалните тиражи "Странджа-Сакар" /справка броя на Спорт тото от 14.09.1988г./. В източник 2/ е споменато срамежливо, че играта "Шанс за всички" била 3 от 9 /интересно откъде са го изсмуквали това девет/, от което г-н Прошков сигурно прави извода, че става въпрос за вариант на тото 2, както пише в отговора си.

Но, г-н Прошков, в горецитирания член 5 пише:"Допълнителните условия се обнародват в бюлетина Спорт тото. Тези условия не се обнародват в ДВ, но във вестник "Спорт тото" е задължително". Въпросът ми е в кой в."Спорт тото" са обнародвани тези допълнителни правила. Тъй като вие много добре знаете, че правилата за "Шанс за всички" не са обнародвани, затова и не цитирате някакъв източник освен чл. 16 от ЗЗД. Вие иначе черпите някои информации от източник 2/, но защо не го кажете.

Вие не сте прав. Щом не сте прав, верен е другият вариант. "Шанс за всички" не е разновидност на тото 2 и тогава вече отиваме към параграф 3 от допълнителните разпоредби на правилника. Става въпрос за нова игра/вие и като такава я рекламирахте навсякъде/, а за такава трябва да се иска от МФ и КМС да допълнят правилника на БСТ. Тъй като това не е направено, вие затова не цитирате параграф 3/. След всичко казано дотук, надявам се, стана ясно, че организатор на играта не е БСТ.

2/ Вторият голям въпрос е броят на билетите. Първо, няколко думи за Държавната лотария, за да видим колко ясно и точно е всичко там, а и тя е контрапункт на бързата лотария, каквато е играта "Шанс за всички". Тя е, така да се каже, бавна лотария. На гърба на билета пише броя на билетите - 1 600 000 на сума 3 200 00 - серия от А до Р, без Й. Тиражът се тегли на назована точна дата.

Пълна яснота. Никаква мистерия. Обръщаме лицето на билета, серията добре, номерът петцифрен, а колко билета се събират в пет цифри - точно 100 000. Сериите бяха от... до... 16.10. 100 000 равно на 1 600 000. На гърба пише толкова.

Сега да видим колко на брой са билетите на въпросната игра. Г-н Прошков цитира в."Спорт тото" /моя източник 2/ и казва, че билетите са 10/десет/ милиона, но и че играта ще продължи с друга структура и други атракции. Цитатът не е точен. Вестник "Спорт тото" пише: "Играта на първия етап се организира с 10 000 000 броя". Е, щом пише първи, значи ще има и втори етап и т.н. етапи. Такъв е логичният извод, а не вашият, билетите са точно 10 000 000. Другият ми източник, за да затвърдя, че билетите не са 10 000 000, а бог знае колко сасамите билети и номерата върху тях. По-горе дадох пример с билет от Държавната лотария и от колко може да се научи всичко.

Да вземем сега няколко билета от играта "Шанс за всички" и да погледнем какви числа се появяват под 6-те стойности/символи/ след изтриване на голямото поле. На единия билет имаме 198 183 550, на втория 135 775 401, на третия 114 404 072. Разликата между първия и третия е 84 милиона. 84 не са 10, нали, а в деветцифрено число могат да се съберат точно един милиард билета. Но да видим има ли нещо, за което можем да кажем че е десет милиона.

Под голямото поле има число със седем цифри, а в седемцифрено число се събират точно 10/десет/ милиона. Интересно защо г-н Прошков не сочи като източник билетите, може би се страхува от цифрите там. Взимаме първия брой на в."Спорт тото", след като играта започна. Там е дадено копие от билет, на който е изтрито покритието, което скрива печалбите и номерата. Какво откриваме обаче. На мястото, където трябва да видим и седемцифровите номера, има текст мостра.

Г-н Прошков, това е копие от действителен билет и на него не може да пише мостра. След всичко, казано до тук, мога да твърдя, че отпечатаните билети са много повече от 10 милиона, а колко са продадени, след като никъде предварително не е казано кога ще престане продажбата им само господ знае.

Никола Иванов, в. "КОНТИНЕНТ" бр. 4 и 5 май 1993г.