Обща лицензия за Интернет?

Vote "NO!"

Какво ни готвят и сервират (докато дремваме)

Гласувай "Против!"

БЮРОКРАТСКИ КОНТРОЛ

ВЪРХУ ИНТЕРНЕТ ?

(или големият страх от свободната информация)

Ще излезем ли на улиците за Интернет ?

Alert message to all friends of freedom

На 29 декември 1998 г. Комитетът по пощи и далекосъобщения ни "зарадва" със своя "СПИСЪК на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, общо лицензиране и свободен режим". Още през август Законът за делекосъобщенията делегира на КПД правото да направи такъв списък (ДВ бр. 93 от 11.08.1998 г. )., но списъкът все го нямаше… И ето на връх Нова година списъкът се появи в Д.В., след като висял една седмица като проект (без много шум) в една дълбока рубрика в сайта на КПД. Обявяването на Интернет доставките за "далекосъобщителна дейност", подлежаща на "общо лицензиране" е свършен факт. (вж. го по-долу)

Забележете как хитро и предвидливо определянето на дейностите, подлежащи на лицензиране е прехвърлено на един административен орган (от "чудесния" Закон за делекосъобщенията или по-точно от една малка "дупчица" в него - чл.39, защото тихомълком се разширява както виждаме кръга на лицензираните дейности), а това не е подзаконова материя.

Дупчица, дупчица - "камион да вкараш", казват американците. И ето - вкараха го "камиона". Интернетът е с "юзди" - преди всякакво там "регулиране" и "европеизиране" (това е необходимо, но точно това не правят) НАЙ-НАПРЕД се погрижиха по този извъртян начин да дадат на една бюрократична инстанция право да "прекратява" Интернет-доставчици - чл.80 от ЗД (вж. го по-долу). Условия, критерии, процедури, стандарти - това после. Важното е да могат да ни "прекатяват", "да сме в ръцете им" - ТАКИВА ПРАВА си дариха най-напред (и без да ни питат), а сега ще обсъждат с нас условията на общата лицензия (ще ни питат "с какъв сос предпочитаме да ни изядат").

Някой бърза. Някой много бърза да размаха "камшика" над Интернет! Защото духът на свободната информация излиза от бутилката и вещае краят за всяка двулична и манипулативна власт.

Приложения:

1. Вижте между какво ни слагат във въпросния "Списък"

" … II Общи лицензии

На общо лицензиране подлежат следните видове далекосъобщителни дейности:

  1. Мобилни спътникови терминали: …
  1. Спътникови терминали за репортажни цели
  2. Репортажни радиорелейни линии
  3. INTERNET - предоставящи достъп оператори (!)
  4. Корабни и самолетни радиостанции.
  5. Радиолюбители.
  6. КВ станции СВ 27 MHz
  7. Услуги с добавена стойност (вж. за скритите и тук "капани" - http://www.isoc.bg/kpd

III Свободен режим

На свободен режим са следните видове далекосъобщителни дейности:

  1. Крайни устройства на фиксираната мрежа
  2. Крайни устройства на мобилна клетъчна мрежа.

Председател: А. Славински"

2. Ето и част от ЗТ, където се вижда какво са длъжни "общо лицензираните" и какво могат да им правят държавните служители:

Закон за телекомуникациите

Обща лицензия

Чл. 75. Общата лицензия определя условията, при които всеки, който желае и отговаря на тези условия, може да осъществява далекосъобщителни дейности. Далекосъобщителните дейности, които могат да се изпълняват с обща лицензия, се определят в списъка по чл. 39, ал. 2.

Чл. 76. (1) Преди да издаде обща лицензия, Държавната комисия по далекосъобщения публикува проекта за обсъждане и разглежда всички становища и възражения, направени по него.
(2) Общата лицензия влиза в сила от деня на
обнародването и в „Държавен вестник", ако в лицензията не е посочена дата.

Чл. 77. Всяко лице може да осъществява далекосъобщителна дейност по обща лицензия, след като се регистрира в Държавната комисия по далекосъобщения.

Чл. 78. Общата лицензия съдържа изисквания за:
1. взаимно свързване на далекосъобщителната мрежа на лицензирания с други лицензирани мрежи;
2. свързване на крайни устройства с
одобрен тип към далекосъобщителната мрежа;
3.
равнопоставеност на,потребителите при осигуряване на достъп и ползване на услугите;
4.
съгласуване с Държавната комисия по далекосъобщения на общи условия за взаимоотношенията с потребителите на услугите;
5. публикуване на цените на услугите;
6. предоставяне на потребителите на
достатъчна и актуална информация за сметките и тарифите на услугите;
7. установяване на
прост метод за уреждане на спорове с потребителите;
8.
представяне на документи, отчети, декларации, свързани с дейността на лицензирания;
9. съобразяване с
техническите стандарти или изисквания, включително стандарти за ниво на услугата;
10. заплащане на лицензионни и други
такси.

Чл. 79. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изменя условията на общата лицензия, ако това е в интерес на обществото.
(2) Преди да измени условията на общата лицензия, Държавната комисия по далекосъобщения публикува съобщение, в което излага мотивите за изменение и дава възможност на заинтересованите лица да представят свои становища или възражения.
(3) Държавната комисия по далекосъобщения разглежда всички становища и възражения и приема тези от тях, които счита за целесъобразни.

Чл. 80. (1) Държавната комисия по далекосъобщения с решение може да прекрати регистрацията на всяко лице, работещо по обща лицензия, което нарушава условията и, ако след предупреждение от 30-дневен срок лицето не е преустановило нарушението и не е отстранило последиците от него.
(2) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

Официалните адреси на г-н Славински и другите шефове на КПД са: АНТОНИ СЛАВИНСКИ Председател КПД aslavinski@cpt.bg, БОЖИДАР СИМЕОНОВ Зам.председател КПД bsimeonov@cpt.bg, ИВАН ТАУШАНОВ Зам.председател КПД itaushanov@cpt.bg, ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ Гл. секретар КПД gkaradjov@cpt.bg

 Защо не им изпратите едно свое становище за оргиналната идея доставките на Интернет услуги да се лицензират? Те с нетърпение очакват мненията ви по "общата лицензия" (или поне са длъжни да ги разгледат).

А ако искате и други да прочетат вашите становища, изпратете ги и при НАС

ТУК всеки ще може да ги прочете и с помощта ви ще изготвим "хвалебствени" писма до цял свят за славното "европеизиране" на нашите бюрократи. 

Вж. предистория, дискусии, сравнителни данни от Азия и Европа, други сайтове…