ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА

    Глава I    ОБХВАТ И ЦЕЛИ

    Чл. 1. Този закон урежда информационните отношения на лицата и на държавните органи и техните информационни права и задължения.
    Чл. 2. Целта на закона е да се създадат условия за утвърждаването на информационен ред в страната и да се осигури подходящо равновесие между частните и публичните интереси.
    Чл. 3. При противоречие разпоредбите на този закон се прилагат вместо разпоредбите, регулиращи информационни отношения в други закони.
    Чл. 4. (1) Този закон се прилага по отношение на сделки с информация и нейното движение в пазарно обращение.
    (2) Този закон не се отнася до информацията, използвана в ежедневния живот на гражданите за задоволяване на обичайните им обикновени лични информационни потребности.
    (3) Особени права на личността, свързани с управление на информацията, може да се уреждат със специални закони.
    Чл. 5. Други ограничения на информационните права на личността освен установените с този закон не се допускат.