Предложения за промени в общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа

 

Сдружение "Болкан Асист" предлага промени в параграфи 2, 7, 8, 9, 12 и 15 както следва:

 

2. чл. 4 се изменя така:

 

Чл. 4 (1) Националните референдуми непосредствено решават въпроси, които се отнасят до:

  1. пълното или частично действие на закон или решение на Народното събрание;
  2. други въпроси от компетентността на законодателната власт, освен ако не се отнасят до организацията и дейността на Народното събрание или според естеството им не могат да се решават чрез референдум;
  3. решение на централната изпълнителна власт;
  4. за изменение и допълнение на Конституцията
  5. от компетентността на Великото народно събрание;
  6. държавния бюджет и данъчното облагане.

(2) Органът, в чиято компетентност са въпросите, предмет на референдума, при необходимост издава актове и предприема действия съобразно предприетото с референдум решение.

 

7, чл. 7 се изменя така:

Ал. (1) се запазва, ал. (2) отпада, ал. (3) става ал. (2).

 

8, чл. 8 се изменя така:

Новата ал. (2) отпада, както и изменението на досегашната ал. (2).

 

9, чл. 17 се изменя така:

Ал. (2) се променя по следния начин:

Национални референдуми по въпроси от компетентността на Великото народно събрание, за изменение или допълнение на конституцията и по въпроси на държавния бюджет и данъчното облагане са редовно произведени, ако в гласуването са участвали не по-малко от 1/3 от избирателите.

 

12, чл. 21 се изменя така:

Ал. (1) отпада, ал. (2) става ал. (1).

 

15, чл. 24 се изменя така:

Новата ал. (2) отпада.