Д О К Л А Д

за резултатите от извършените проверки от

Сметната палата в министерствата и ведомствата

от материалната сфера през 1997 година

  В изпълнение на плана за контролната дейност за 1997 г., инспекторите от отделение “Министерства и ведомства от материалната сфера” и от областните поделения на Сметната палата са извършили 15 проверки на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Окончателно са приключени 14 проверки‚ като една проверка е в процедура.

Целта на проверките е законосъобразното и целесъобразното изпълнение на бюджетите, управлението на предоставеното имущество и изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно чл. 2 от Закона за Сметната палата. Анализирани са само основните нарушения‚ допуснати от проверените подконтролни обекти‚ поради разнородния характер на дейност, ранг, функции и структура.

През 1997 г. са извършени и заверки на периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, съгласно чл. 29 от Закона за Сметната палата.

Относителният дял на бюджетите на проверените през 1997 г. обекти към бюджетите на всички подконтролни обекти от министерствата и ведомствата от материалната сфера е показан на ФИГ. 1.

 

ФИГ. 1

 

 

І. По контролната дейност

 

Предвид разнообразния обхват на дейност‚ както и начин на финансиране‚ от проверените обекти‚ в доклада ще се разгледат само онези‚ които представляват по-голям интерес по отношение на изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове и по управлението на предоставеното имущество. Те представляват 60 на сто от проверените подконтролни обекти‚ въз основа на което са изведени най-често допусканите нарушения. Посочените по-долу законови и подзаконови нормативни актове са били в сила за периодите на извършените проверки.

  

Комисия по ценните книжа и фондовите борси

 Комисията е на извънбюджетна сметка на основание чл. 6 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Приходите по сметката са набирани от извършените от Комисията дейности и от държавния бюджет. Проверката обхвана дейността на Комисията от създаването й до края на 1996 г.

 1. В приходната част на план-сметката не са включени всички приходоизточници, в резултат на което планираната субсидия от бюджета е завишена. В разходната част на план-сметката са предвидени и утвърдени общо 317 225 хил. лв., а са изразходени 169 423 хил. лв. Разходите са извършени предимно с преведените бюджетни средства, а собствените приходи са съхранени по депозитни сметки, открити в други банки в нарушение на Закон за съставяне и изпълнение на държавния бюджет. Независимо от факта, че към 31.12.1996 г. наличните средства по сметките на Комисията са в размер на 323 млн. лв., със Закона за държавния бюджет за 1997 г. са определени бюджетни средства в размер на 607. 3 млн. лв.

2. Незаконосъобразно на служителите са изплатени целеви награди в размер на 6 213 хил. лв.

3. Нереално планираните средства по § 11 - Ремонти, осигуряват около 50% от средствата за издръжка на Комисията, с които е формиран резерв за покриване на разходи по други параграфи. Допуснат е незаконосъобразен преразход на средства в размер на 3 611 хил. лв. по § 07 - Канцеларски и стопански разходи и нарушения при разходване на средствата по § 12 - Други разходи.

4. Комисията няма утвърден поименен списък за придобиване на материални дълготрайни активи. Въпреки това са закупени 12 броя леки автомобили на обща стойност 53 011 хил. лв.

5. Със съгласието на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалните грижи някои конкретни длъжностни наименования са приравнени на длъжностите на Раздел І - Народно събрание, Президентство и Министерски съвет от Приложение № 5 на ПМС № 99 от 1995 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности‚ като по този начин неоснователно са формирани по-високи начални основни месечни работни заплати.

  Министерство на земеделието и хранителната промишленост

Проверката обхвана 18 извънбюджетни сметки и фондове към министерството, от които без нормативно основание са две.

 1. При изготвяне на съответните план-сметки не са включени всички приходоизточници, което позволява преизпълнение на приходите по отчет. Такива са случаите по извънбюджетните сметки на Националната ветеринарно-медицинска служба, Националната инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи, Националният фонд за опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и други извънбюджетни сметки на министерството.

2. Средствата по извънбюджетните сметки в редица случаи са изразходвани незаконосъобразно и нецелесъобразно, допускано е прехвърляне на средства от параграф в параграф. Така например в Националната служба по селекция и репродукция в животновъдството незаконосъобразно са изразходвани 16 346 хил. лв.; в Националната ветеринарно-медицинска служба при утвърден годишен размер на разходите 2 247 919 хил. лв. са изразходвани 2 269 791 хил. лв. или 21 872 хил. лв. повече, което е в нарушение на разпоредбата на чл. 38 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет.

3. Поименните списъци за придобиване на материални дълготрайни активи не са утвърждавани от министъра на финансите, в нарушение на чл. 13, ал. 1 от ПМС № 67 от 1996 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 1996 г. - Държавната сортова комисия, Националната инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи, Националната служба по растителна защита, карантина и апробация. Тези от поименните списъци, които са били утвърдени‚ това е направено с подпис и печат само на първата (титулната) страница, което дава възможност за свободна подмяна на останалите страници - фонд “Мелиорации”, Националния фонд за опазване и подобряване продуктивните качества на земеделските земи.

4. При изготвяне, оформяне и реализиране на договорите е установено неспазване на договорната дисциплина, изразяваща се най-общо в непосочен предмет на договора, в липса на краен срок за изпълнение, нетърсене на договорени неустойки‚ като например във фонд “Земя” и фонд “Мелиорации”.

  

Комитет по горите

 Комитетът е закрит с ПМС № 245 от 28.05. 1997 г., считано от 01.06.1997 г. Дейността‚ активите и пасивите на закрития комитет преминават към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

 1. В Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд “Лесокултурни мероприятия и строеж на горски пътища” не е предвидено събирането на лихви за закъснение от вноски на приходи от горите от страна на горските стопанства или Районните дирекции по горите. Начислени са неправомерно лихви за закъснения на вноски в размер на 3 533 хил. лв.

2. Разходите за капитални вложения, машини централна доставка в размер на 1 435 599 хил. лв. са извършени без утвърден от министъра на финансите поименен списък на обектите. Структурата на извършените разходи показва, че през 1996 г. за лесокултурни мероприятия са изразходени само 35.40%, а през първото тримесечие на 1997 г. - 34.07 %‚ от всичко изразходените средства. Вместо за строеж на горски пътища, закупуване на трактори, камиони и моторни триони, нецелесъобразно са изразходени значителни суми за закупуване на автомобили, за компютри и програмно осигуряване, чието основно предназначение е за проектиране на сгради‚ както и програми, използвани в областта на издателската дейност.

3. Поради неуреден по съответния ред правен статут на редица поделения на бившия Комитет по горите са допуснати смесване на извънбюджетни средства със средства, обслужващи стопанската дейност на търговските дружества в системата.

  

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1. За откритата извънбюджетна сметка на основание ПМС № 216 от 1993 г., отменено с § 1, т.1 от ПМС № 300 от 1997 г. за изпълнението на държавния бюджет за 1997 г. и за откриване на бюджетната процедура за 1998 г.‚ не е определен реда от министъра на финансите, по който сметката следва да бъде закрита, съгласно § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 1997 г. В приходната част на тази извънбюджетна сметка незаконосъобразно са набрани средства общо в размер на 3 694 хил. лв. от продажба на материални дълготрайни активи, от наеми и други.

2. Възникналите при осчетоводяването на левовата равностойност на депозити във валута, положителни и отрицателни курсови разлики, за участие в търгове по Наредбата за търговете, постъпват по набирателна сметка на министерството, разкрита на основание Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. По този начин в министерството са отчетени приходи от средства, които не са негови. Това нарушение е следствие от факта, че към момента на проверката министърът на финансите и управителят на БНБ не са определили реда за набиране, използване и отчитане на чуждите средства от държавните органи и бюджетните организации, съгласно чл. 50 от Закона за устройството на държавния бюджет.

3. Дейността на почивна станция “Чайка” в комплекс “Златни пясъци” гр. Варна, собственост на министерството‚ не е отчитана по реда на ПМС № 145 от 1996 г. като извънбюджетна сметка.  

Национална комисия по цените

Комисията е преобразувана в Национална комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма с ПМС № 392 от 1997 г., считано от 08.08.1997 г.

Комисията е проверена през 1997 г. за втори път поради това, че при първата проверка са установени редица нарушения, за които Сметната палата даде съответните препоръки.

 1. При утвърдени разходи по план-сметката на фонд “Материална база и стимулиране на служителите”‚ създаден на основание чл. 6 от ПМС № 31 от 1991 г.‚ в размер на 51 250 хил. лв. са отчетени 58 167 хил. лв. или преразход от 13.5%.

2. Утвърденият поименен списък за придобиване на материални дълготрайни активи не е спазен, като фактически направените разходи превишават утвърдените с 2 663 хил. лв., в нарушение на чл. 13 от ПМС № 67 от 1996 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет за 1996 г. във връзка с чл. 38 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет.

3. Със средства от извънбюджетната сметка неправомерно са закупени мобилни телефони на стойност 1 034 хил. лв., които са извън утвърдената план-сметка.

4. Установеният ред за управление, набиране и разпределение на средствата по фонд “ Материална база, квалификация и стимулиране на служителите по цените” към Министерския съвет и фонд “Материална база и стимулиране на служителите” към Националната комисия по цените е в нарушение на чл. 2 и чл. 3 от ПМС № 215 от 1995 г.

  

Патентно ведомство на Република България

 С ПМС № 168 от 1993 г. за откриване на извънбюджетна сметка по фонд “Индустриална собственост” към Патентното ведомство и ПМС № 185 от 1994 г. за начина на финансиране на ведомството, дейността му се финансира по реда на извънбюджетната сметка от фонд “Индустриална собственост” и държавния бюджет. Посочените постановления са отменени съгласно § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 1997 г. и т. 10 и 11 от § 1 на преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 300 от 1997 г.

1. За деветмесечието на 1997 г. собствените приходи на ведомството в размер на 708 312 хил. лв. са достатъчни за покрият всички извършени за периода разходи - 592 693 хил. лв. Независимо от това, в края на годината Министерството на финансите превежда утвърдената субсидия от 40 000 хил. лв.

2. Сумите за основен ремонт, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в утвърдените от министъра на финансите поименни списъци‚ финансирани от бюджета не съответстват на разчетите в бюджета на ведомството.

3. Поради неправилно приложен метод за изписване на валутата на ведомството (по курса на банката за деня, вместо по формиран среднопретеглен отчетен курс) не са отчетени положителни курсови разлики в размер на 145 380 хил. лв.

4. Патентното ведомство ползва сградата на бул. “Г. М. Димитров” № 52 без правно основание т.е. без акт на Министерския съвет, като за основен ремонт са изразходвани 30 072 хил. лв.

Освен разгледаните дотук‚ проверени са и следните обекти:

 

 В заключение‚ най-често повтарящите се нарушения допуснати в проверените министерства и ведомства могат да се групират по следния начин:

 1. По изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове:

 От незаконосъобразните разходи на средствата по бюджетни и извънбюджетни сметки‚ най-висок е относителният дял на разходите за придобиване на материални дълготрайни активи‚ стопански и канцеларски разходи‚ ремонти. (ФИГ. 2)

 ФИГ. 2

2. По Закона за счетоводството:

 

В резултат на извършените проверки и във връзка с разпоредбата на чл. 27‚ ал. 1 от Закона за Сметната палата са изпратени доклади до министъра на финансите и до съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. В изпълнение на чл. 27‚ ал. 2 от закона в едномесечен срок‚ Сметната палата е уведомена за отстраняване на констатираните нарушения.

 

ІІ. По заверките на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите

През 1997 г. за първи път са извършени заверки на тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите. Установени са следните повтарящи се грешки и пропуски:

ІІІ.По нормативната база

1. Да се дефинират понятията “първостепенен и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити”‚ “бюджетна организация”‚ видовете фондове – държавен‚ национален‚ общински и само фонд‚ което може да се осъществи чрез допълнение към Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ).

2. Да се издаде предвиденият с § 7 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУДБ правилник за прилагането му.

3. Да се издаде предвидената с чл. 29, ал. 4 от ЗУДБ наредба за касовото изпълнение на държавния бюджет от министъра на финансите и председателя на БНБ.

4. Да се определи реда за набирането, използването и отчитането на чуждите средства от държавните органи, предвиден с чл. 50 от ЗУДБ.

5. Да се актуализират вътрешноведомствените актове, като се отразяват функционалните и структурните промени‚ извършени с актове на изпълнителната власт.

 В заключение, нормативната регламентация на бюджета при условия на валутен борд следва да запълни празнините с еднозначни, конкретни и недвусмислени правни норми. По този начин ще се преустанови познатата практика, Министерството на финансите да дава методически указания и да запълва “бели полета” от нормативната уредба с писма, които нямат юридическа сила. Само по този начин бюджетът ще бъде защитен срещу разхищения, измами и неправилни управленски решения.

Настоящият доклад е приет на заседание на Сметната палата с Протокол № 16 от 03.04.1998 г. и се внася в Народното събрание на основание чл. 8‚ т. 2 от Закона за Сметната палата.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ НИКОЛОВ