Един хубав проектозакон - подкрепи го!

 

Мнозинството депутати засега не го подкрепят. Дали го подкрепя  мнозинството от нацията?

 

Печатай,  подписвай, събирай подписи (не всички имат Интернет)!

 

Он-лайн: Копирай долния текст, попълни име и фамилия и го прати до НС и света!) - оттук: 

infocenter@parliament.bg,bta@bta.bg,bnr@nationalradio.bg,news@bnt.bg,info@zone168.com,novini7@worldnn.com,politica@novinar.net,sofia.newsroom@reuters.com,freeinfobg@yahoo.co.uk,com,web@darik.net,radionet@radionetbg.com,radio@inforadio.bg

 

 

 

До

Всички честни депутати от

39-то Народното събрание на Р България

 

До

Всички медии

 

 

Искане с призив

 

Харесва ми този закон (вж. приложение)! Искам го и го подкрепям!

Гласувайте за него!

 

Име и фамилия:

                               ---------------------------

 

Приложение:

 

Проект!

 

ЗАКОН

за обявяване на нищожни актовете, с които е възстановена

собственост на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и

неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз

основа на тези актове имущество

 

Чл. 1. Обявява за нищожни като издадени в нарушение на закона всички административни актове, с които въз основа на Решение № 12 от 4 юни 1998 г. на Конституционния съд неправомерно са възстановени имоти на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и които имоти се намират на територията на Република България.

 

Чл. 2. Задължава българското правителство в срок от един месец да предприеме необходимите юридически процедури за възстановяване на всички имоти или тяхната равностойност, с които господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини са се разпоредили незаконно.

Чл. 3. Да бъдат внесени в държавния бюджет равностойността на онези движими вещи, които господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини неправомерно са отчуждили.

 

Чл. 4. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите в срок от един месец да сезират прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от длъжностните лица, които са издали незаконните актове за възстановяване на т.нар. собственост на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини.

 

 

М О Т И В И

 

 

Конституционният съд на Република България с Решение № 12 от 4 юни 1998 г. обяви за противоконституционен Законът за обявяване на държавна собственост на имотите на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници от 31.12.1947 г. Въз основа на това решение в нарушение на закона бяха издадени административни актове, чрез които наследниците на бившите царе Фердинанд   и  Борис бяха   въведени   във   владение   на   редица недвижими имоти.

 

Обявяването на един закон за противоконституционен не означава,   че   автоматично   се   заличават   неговите   последици. Решението на Конституционния съд няма възстановителен характер. Ето защо всички административни актове, които въз основа на това решение  са  възстановили  собствеността върху т.нар.  имоти на
господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини трябва   да   бъдат   прогласени   за   нищожни   като   издадени   в противоречие на закона.

 

 Огромната част от въпросните имоти са принадлежали на българската държава и са били управлявани и стопанисвани чрез юридическото лице на т.нар. "Интендантство на цивилната листа". В този смисъл господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини по никакъв начин не могат да бъдат правоприемници на въпросното Интендантство.

 

 Значителна    част   от   визираната   в    настоящия    закон собственост е придобита от Интендантството чрез "обстоятелствена проверка", т.е. "по давност". Такъв е случаят с  12 000 декара Рилски гори и много други недвижими имоти. Придобиването е в нарушение на чл. 51 от Търновската Конституция, който изрично
постановява, че държавните имоти принадлежат на българското
Княжество и с тях не могат да се ползват нито князът, нито неговото
семейство.

 

Съществува    несъмнен    конфликт   на    интереси    между личността на господин Симеон Борисов Сакскобургготски  като премиер и административното връщане на т.нар. негови имоти от назначени от него лица - областни управители.

 

Такъв закон отговаря на разбиранията на огромната част от българския народ, която вижда в незаконното възстановяване на въпросните имоти средство за разграбване на държавната собственост и нанасяне на значителни морални и материални щети на българската държава и общество.

 

София, 3 февруари 2005 г.

Народен представител: Стела Банкова