Писмо-призив

 

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ  И ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

 

На 12 септември 2002 г. от 16.00 до 18.00 ч. в София (след събиране в Градската градина до БНБ) от бул. “Дондуков“ № 2 през пам. “Левски” до БНТ и БНР ще премине улично шествие за Права на пряко участие в държавното управление, за реална, вкл. имуществена отговорност при лошо управление и за еднократен данък върху имуществата, многократно надвишаващи декларираните доходи. Ще се внесе втора Петиция с такива искания в НС и копия от нея – в БНТ и БНР.

 

След внесените в НС през 1997 г. 6000 подписа, сега се внасят още 2500 в подкрепа на такива искания. Шествието ще посети БНТ и БНР, от които като обществени (публични) медии, реализиращи конституционното ни право на информация ще поискаме да включат събитието и поставените исканията в информационните си емисии (новините) същата вечер и през следващия ден.

 

Петицията се внася от името на подписалите я граждани. В уличните действия всеки участва лично и от свое име - без партии, без цветове, без посредници, но с една обща цел - отговорна власт и реален контрол на гражданите върху нея.

 

Призоваме всички, които са за това да излязат на улиците! Защото свободата не се подарява, защото е само в нашите ръце и сме сити и преситени на “освободители” и “спасители”! И защото само заедно имаме шанс!

Кой ако не ти и кога ако не сега!

 

Призоваваме обществените и независимите частни медии да известят своите зрители, слушатели и читатели за предстоящето събитие и за нашия призив всички заинтересовани да участвуват в него. Вероятно и други наши сънародници искат тези същото? Как да разберем? Как те да разберат – че става нещо, което ги засяга и зависи от тяхната активност? Това е в ръцета на медиите. Те информират или не информират, свръзват или разделят, включвт или отстраняват гражданите от публичния живот. Искрено се надяваме, че в медиите ще се намерят прятели на свободата, които ще подкрепят стремежа към автономно гражданско участие!

 

Група граждани и

 

Сдружение “Гражданско участие”

 

Тел. за контакти: 9-202-446, 89-663-220

E-mail: freeinf@hotmail.com

 

DO VSICHKI GRAJDANI                            DO VSICHKI MEDII

 

Na 12 septemvri 2002 g. ot 16.00 do 18.00 ch. v Sofiya (sled s`birane v Gradskata gradina do BNB) ot bul. “Dondukov“ № 2 prez pam. “Levski” do BNT i BNR shte premine ulichno shestvie za Prava na pryako uchastie v d`rjavnoto upravlenie, za realna, vkl. imushtestvena otgovornost pri losho upravlenie i za ednokraten dan`k v`rhu imushtestvata, mnogokratno nadvishavashti deklariranite dohodi. SHTe se vnese vtora Peticiya s takiva iskaniya v NS i kopiya ot neya – v BNT i BNR.

 

Sled vnesenite v NS prez 1997 g. 6000 podpisa, sega se vnasyat oshte 2500 v podkrepa na takiva iskaniya. SHestvieto shte poseti BNT i BNR, ot koito kato obshtestveni (publichni) medii, realizirashti konstitucionnoto ni pravo na informaciya shte poiskame da vklyuchat s`bitieto i postavenite iskaniyata v informacionnite si emisii (novinite) s`shtata vecher i prez sledvashtiya den.

 

Peticiyata se vnasya ot imeto na podpisalite ya grajdani. V ulichnite deystviya vseki uchastva lichno i ot svoe ime - bez partii, bez cvetove, bez posrednici, no s edna obshta cel - otgovorna vlast i realen kontrol na grajdanite v`rhu neya.

 

Prizovame vsichki, koito sa za tova da izlyazat na ulicite! Zashtoto svobodata ne se podaryava, zashtoto e samo v nashite r`ce i sme siti i presiteni na “osvoboditeli” i “spasiteli”! I zashtoto samo zaedno imame shans! Koy ako ne ti i koga ako ne sega!

 

Prizovavame i molim obshtestvenite i nezavisimite chastni medii da izvestyat svoite zriteli, slushateli i chitateli za predstoyashteto s`bitie i nashiya priziv vsichki zainteresovani da uchastvuvat v nego. Veroyatno i drugi nashi s`narodnici iskat tezi neshta?  Kak da razberem? Kak te da razberat – che se sluchva neshto, koeto gi zasyaga i zavisi ot tyahnata aktivnost? Eto tova e v r`ceta na mediite. Te informirat ili ne informirat, svr`zvat ili atomizirat, vklyuchvt ili izklyuchvat grajdanite ot publichniya jivot i opredelyaneto na sobstvenata im s`dba. Iskreno se nadyavame, che ima mejdu tyah pryateli na svobodata, koito shte podkrepyat stremeja k`m avtonomno grajdansko uchastie!

Grupa grajdani

 

Sdrujenie “Grajdansko uchastie”

 

Tel. za kontakti: 9-202-446, 89-663-220

E-mail: freeinf@hotmail.com

 

Резултат

 

На 12 септември 2002 г. от 16.00 до 18.00 ч. през центъра на София от НС до БНТ и БНР премина улично шествие, което след внесените през 1997 г. 6000 подписа, внесе в Парламента и в двете публични медии още 3000 подписа в подкрепа на Петицията за гражданско участие и отговорно управление.

 

Шествието посети и пред БНТ и БНР  с искането да информират гражданите за събитието и за самите искания в новините си по националния ефир.

 

Петицията се внесе в НС от името на подписалите я граждани.

 

В шествието участваха около 100 души, от които накрая останаха 20.

 

БНР излъчи две съобщения за предстоящото шествие по програма “Хоризонт”. Все пак – нещо.

Но според новините и на двете публични медии в столицата на 12 септ. е нямало никакво шествие и връчване на 3000 подписа под някаква си петиция. Ако и други наши сънародници и особено в страната биха искали или подкрепили подобни неща, то те не научиха, че и някой друг иска и внася подписи за тях в НС.

 

Така потенциалната подкрепа за нежелани свише искания успешно се елиминира с простото им премълчаване. Така се поддържа народ в атомизирано състояние, така се обезсилва и елиминира от публичната  сцена – чрез информационно насилие. От медиите. ТЕ информират или не информират, свръзват или разделят, включват или отстраняват.

 

Следователно ни трябва достъп до публичните медии. Неслучайно в самата петиция се иска такова право. В момента тези медии не служат на “публиката” – гражданите, които впрочем ги издържат и което е тяхно конституционно задължение.

 

А докато нямаме достъп до националния ефир, за диалог помежду ни и съвместни послания (не индивидуални прошения) до глухата власт ни остава едно – да излезем  на улиците!

 

Без насилие, но заедно можем да си върнем държавата!